ทุนพัฒนามหาวิทยาลัย

       ทุนวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย เป็นทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรดําเนินงานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา และสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจ แก้ปัญหา หรือวางแผนพัฒนาการดําเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของการให้ทุน
        (1)  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรดําเนินงานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
        (2)  เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจ แก้ปัญหา หรือวางแผนพัฒนาการ ดําเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัย ลักษณะโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน มีดังนี้
        (1)  เป็นโครงการวิจัยที่ดําเนินการวิจัยต่อยอดจากโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
        (2)  เป็นโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปฐมวัยและสาขาวิชาการประถมศึกษา โครงการละออพลัสและโครงการ October camp ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
        (3)  เป็นโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาโรงงานแปรรูปอาหาร ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
        (4)  เป็นโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สําหรับผู้ประกอบการอาหารฮาลาล
        (5)  เป็นโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยภายใต้หน่วยหารายได้พิเศษ เช่น สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ โรงแรมสวนดุสิตเพลส โรงสีข้าวสวนดุสิต เป็นต้น
        (6)  เป็นโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมและรวมทั้งต่อยอดแนวทางการดําเนินงานด้าน Co-working Space ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทั้ง 13 แห่ง
        (7)  เป็นโครงการวิจัยที่มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยในเชิงนโยบาย

ผู้เสนอขอรับทุน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
        (1)  เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
        (2)  ไม่เป็นผู้ถูกระงับโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ อันเนื่องจากการละทิ้งโครงการ

การประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุน เป็นการศึกษารายละเอียดข้อเสนอ
       โครงการวิจัย เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ทั้งในด้านวิชาการ ค่าใช้จ่าย ผลผลิต ผลลัพธ์ และ ผลกระทบ โดยผู้พิจารณาจะเป็นผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบหลักในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของผู้พิจารณาเป็นประการใดให้ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เสนอขอรับทุนจะ อุทธรณ์มิได้

เงื่อนไขการยื่นขอทุนอุดหนุนการวิจัย ให้ดําเนินการ ดังนี้       
        (1)  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสามารถขอรับทุนอุดหนุนการทําวิจัยได้ ครั้งละ 1 ทุนต่อปี
        (2)  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ต้องดําเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญาที่ได้รับอนุมัติ

 งบประมาณที่สนับสนุนและการเบิกจ่ายเงินทุน ให้ดําเนินการ ดังนี้
        (1)  งบประมาณ ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท
        (2)  การเบิกจ่ายเงินทุน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2559
 

ระยะเวลาการยื่นขอรับทุนระห่วางวันที่ 1-30 ธันวาคม พ.ศ. 2562
       การส่งข้อเสนอโครงการ ผู้ขอรับทุนที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยมายังสถาบัน วิจัยและพัฒนา ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยดําเนินการและยื่นเอกสารประกอบการส่งข้อเสนอ โครงการ ดังนี้

               (1) จัดทําบันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ e-office เรียนถึง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และพิมพ์เอกสารบันทึกข้อความ จํานวน 1 ฉบับ
               (2) จัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จํานวน 2 ฉบับ และ CD ไฟล์แนบข้อเสนอโครงการ วิจัย สกุลไฟล์ .pdf และ .doc จํานวน 1 แผ่น

 

ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถดําเนินโครงการวิจัยได้ ให้ดําเนินการตามเงื่อนไขของสัญญารับเงินทุน อุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
 

หมายเหตุ :- ด้วยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้ความสําคัญและตระหนักถึงการส่งเสริมการทําวิจัยของผู้ปฏิบัติงาน ของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและสามารถนําผลงานวิจัยไปประยุกต์สู่การนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนหรือตัดสินใจในเชิงนโยบาย รวมทั้ง การแก้ปัญหาของหน่วยงาน ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้มีการเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปี งบประมาณ 2563 เพื่อดําเนินงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับโจทย์หรือประเด็นปัญหาในเชิงนโยบายที่สามารถนํามาใช้ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยได้ต่อไป



เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารการวิจัย พ.ศ. 2559
  ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
พ.ศ. 2559
   ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง การรับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
   ตัวอย่าง บันทึกข้อความขอส่งโครงการวิจัย
  แบบเสนอโครงการวิจัย
  หนังสือแสดงความต้องการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สำหรับทุนพัฒนามหาวิทยาลัย)
  ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2561
  ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2561
  คู่มือการใช้งานระบบจัดการงานวิจัย R-System plus
  ปฏิทินการดำเนินงาน  ทุนวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563 


หลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย

การเบิกจ่ายตัวอย่างแบบฟอร์มหมายเหตุ
1) การเบิกจ่ายงวดที่ 11. บันทึกข้อความ
*กรณีเกินระยะเวลาตามเอกสารแนบท้ายสัญญา


**เฉพาะงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการที่ขอขยายเวลาการตีพิมพ์เผยแพร่
2. หนังสืออนุมัติเบิกจ่าย (แบบ กค. 02)
3. ใบสำคัญรับเงิน
4. ใบปะหน้านำส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
2) การเบิกจ่ายงวดที่ 21. บันทึกข้อความ
2. หนังสืออนุมัติเบิกจ่าย (แบบ กค. 02)
3. ใบสำคัญรับเงิน
4. การขยายเวลาการดำเนินการวิจัย*
5. ใบปะหน้านำส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
3) ก่อนการเบิกจ่ายงวดที่ 3  1. บันทึกข้อความ
2. แบบประเมินร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
3. สรุปผลการอ่านประเมินรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
4. การขอขยายเวลาการตีพิมพ์เผยแพร่**
4) การเบิกจ่ายงวดที่ 31. บันทึกข้อความ
2. หนังสืออนุมัติเบิกจ่าย (แบบ กค. 02)
3. ใบสำคัญรับเงิน
4. ใบปะหน้านำส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย