10

ประกาศเรื่อง การปรับเปลี่ยนการรับบทความวิจัย เเละบทความวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีเเผนในการพัฒนาจากวารสารระดับชาติไปสู่วารสารในระดับนานาชาติ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องยุติการรับบทความวิจัย เเละบทความวิชาการที่เป็นภาษาไทย โดยจะทำการรับบทความวิจัย เเละบทความวิชาการเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ทั้งนี้กองบรรณาธิการจะเริ่มตีพิมพ์เเละเผยเเพร่วารสารวิจัย มสด. เป็นภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2561 ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่มีความสนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัย เเละบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วารสาร มสด.

ดาวน์โหลด Template บทความวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ที่ Template Eng

ลงทะเบียนได้ที่ R-System และส่งไฟล์ต้นฉบับผ่านระบบสารสนเทศ (E-Submission)

ดาวน์โหลดคู่มือใช้งานระบบ R-System ได้ที่ Download

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 02-2445283-4
อีเมลล์ : research.sdu@gmail.com

07

เปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ เข้ารับการพิจารณา เพื่อตีพิม์ในวารสารวิจัย มสด

วารสารวิจัย มสด ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ เข้ารับ การพิจารณา เพื่อตีพิม์ในวารสารวิจัย สมด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ "http://research.dusit.ac.th/r-system/home/index.php" และส่งไฟล์ต้นฉบับผ่านระบบสารสนเทศ (E-Submission) สามารถดาวน์โหลดคู่มือใช้งานระบบ R-system ได้ที่นี่ >> Download

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 02-2445280-2
อีเมลล์ : research.sdu@gmail.com

03

แนะนำวารสารวิจัย มสด

วารสารวิจัย มสด เป็นวารสารวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในลักษณะนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review Article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 สาขา ได้แก่ วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารวิจัย มสด

LINK

ศูนย์การอ้างอิงดัชนีวารสารไทย (TCI)

เยี่ยมชม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เยี่ยมชม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เยี่ยมชม