เข้าร่วม | ส่งผลงานวิชาการ

การเตรียมผลงานและวิธีการนำเสนอผลงานวิชาการ

งานประชุุมวิชาการระดับชาติ สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน


สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมเเบบ ไม่นำเสนอผลงานวิจัย สามารถกดสมัครเข้ามาได้ในช่องทางเดียวกัน โดยระบบจะมีตัวเลือกไม่นำเสนอผลงานวิจัยให้เลือก

สาขาศิลปะ
 • นิยามความหมาย
 • งานวิจัยในสาขาศิลปะที่เป็นผลงานจากความคิดสร้างสรรค์
 • ที่แสดงออกในรูปลักษณ์ต่าง ๆ ให้ปรากฏซึ่งสุนทรียภาพ
 • ได้เเก่
 • ผลงานด้านจิตรกรรม วาดเขียน ศิลปะภาพพิมพ์
 • งานออกแบบ หรืองานศิลปะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียน
สาขางานประดิษฐ์
 • นิยามความหมาย
 • งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศิลปหัตถกรรม ที่เป็นผลงาน
 • จากความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์
 • มีจุดประสงค์ด้านประโยชน์ใช้สอย
 • ได้เเก่
 • งานโลหะ งานไม้ งานถักทอ งานเย็บปักถักร้อย
 • งานจักสาน งานใบตอง งานมาลัยดอกไม้ งานแกะสลัก
 • งานเครื่องหนัง หรืองานประดิษฐ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียน
สาขานวัตกรรมอาหาร
 • นิยามความหมาย
 • งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความคิด วิธีการ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอาหาร
 • ที่คิดสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ แปลกจากเดิม
 • ในที่นี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการผลิต กระบวนการ
 • ได้เเก่
 • กระบวนการวิศวกรรมอัตโนมัติ บรรจุภัณฑ์อาหาร
 • การขนส่ง หรืองานนวัตกรรมอาหารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียน

พิจารณามอบ เกียรติบัตร ให้เเก้ผู้นำเสนอผลงานที่มีผลงานในระดับดีเด่น โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมินผลงานที่นำเสนอทั้งภาคบรรยาย เเละโปสเตอร์

รายละเอียดการจัดทำต้นฉบับ

ข้อกำหนดการส่งผลงานวิจัยภาคบรรยาย เเละภาคโปสเตอร์

ข้อกำหนดการส่งผลงาน

ผู้ดูเเลระบบ 1 เมษายน 2561

เป็นผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้วนับย้อนหลังจากวันที่นำเสนอผลงานในงานไม่เกิน 3 ปี หรือเป็นผลงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลงานทั้งหมดจะเป็นผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่กำหนด และอยู่ในหัวข้อต่อไปนี้

สาขาศิลปะ

สาขางานประดิษฐ์

สาขานวัตกรรมอาหาร

กำหนดการส่งผลงาน

การนำเสนอภาคบรรยาย

ผู้ดูเเลระบบ 1 เมษายน 2561

ไฟล์นำเสนอ Microsoft PowerPoint Ver. 2013 ขึ้นไปโดยใช้รูปแบบตัวอักษร TH Sarabun PSK โดยห้องนำเสนอจะมีคอมพิวเตอร์เตรียมให้

เวลาการนำเสนอผลงานๆ ละ 20 นาที แบ่งเป็นการนำเสนอ 15 นาที และซักถาม 5 นาที

รูปเเบบการเตรียมผลงาน ภาคบรรยาย

การนำเสนอภาคโปสเตอร์

ผู้ดูเเลระบบ 1 เมษายน 2561

ผู้สนใจสามารถเลือกนำเสนอได้ 2 เเบบ คือ เเบบ Full Paper หรือ Abstract Only โดยโปสเตอร์ต้องมีขนาด กว้าง 90 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่นต่อ 1 เรื่อง พิมพ์สี จัดทำเป็นภาษาไทย ซึ่งผู้นำเสนอจะต้องจัดเตรียมโปสเตอร์เเละนำมาติดตั้งด้วยตนเอง

การติดตั้งโปสเตอร์สามารถติดตั้งด้วยตนเอง ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ก่อนเวลา 8.30 เป็นต้นไป ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการอาหารฮาลาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ผู้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์จะต้องอยู่ประจำจุดนำเสนอเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ ตั้งเเต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

รูปเเบบการเตรียมผลงาน ภาคโปสเตอร์