เกี่ยวกับวารสารวิจัย มสด

              วารสารวิจัย มสด เป็นวารสารวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผย แพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในลักษณะนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review Article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 สาขา ได้แก่... อ่านต่อ

ดาวน์โหลดบทความ
วารสารวิจัย มสด

วารสารวิจัย มสด ออนไลน์  (e-journal)  เป็นแหล่งรวมรวมบทความที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิกที่นี่