ตัวบ่งชี้ที่ 2.4

ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

เกณฑ์การให้คะแนน

 

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ
1 ข้อ

มีการดำเนินการ
2 ข้อ

มีการดำเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

มีการดำเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

มีการดำเนินการ
7 ข้อ

ผลการดำเนินงาน

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดำเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

มี

1

มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่บุคลากรในสังกัด (สวพ. 2.4-1.1)

สวพ. 2.4-1.1 แผนพัฒนาบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2554

มี

2

มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัด (นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) เข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องตามความต้องการจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก (สวพ. 2.4-2.1)

สวพ. 2.4-2.1 แผนพัฒนาปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2554

มี

3

มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกำลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดสวัสดิการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรในสังกัดสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารจัดการด้านดังกล่าวของมหาวิทยาลัย (สวพ. 2.4-3.1)

สวพ. 2.4-3.1 สิทธิและหน้าที่ เรื่องน่ารู้สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

มี

4.

มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดทำโครงการตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของตนเองเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรและพัฒนางานขององค์กร

สวพ. 2.4-4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

 

มี

5

มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ

สถาบันวิจัยและพัฒนาให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณนักวิจัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยกำหนดให้เป็นหลักการสำคัญในการปฏิบัติงานด้านการวิจัยของบุคลากรในสังกัด (สวพ. 2.4-5.1)

สวพ. 2.4-5.1 การเผยแพร่จรรยาบรรณนักวิจัย

ีมี

6

มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการประเมินผลความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรในสังกัดตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด (สวพ. 2.4-6.1)

สวพ. 2.4-6.1 ผลประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร
สวพ.2.4-6.2 แผนพัฒนาบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2554
สวพ. 2.4-6.3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

มี

7

มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

สถาบันวิจัยและพัฒนานำผลการประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (สวพ. 2.4-7.1)

สวพ. 2.4-7.1 แผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2555

 

การประเมินตนเอง

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

7  ข้อ

  7  ข้อ

คะแนน 5

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยกำหนดมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยประจำมุ่งผลิตผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดังกล่าวทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม
2. สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้และศักยภาพสำหรับการปฏิบัติงานในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดบ่อยครั้งในรอบปีงบประมาณ 2553 ทำให้การพัฒนาบุคลากรในสังกัดขาดความต่อเนื่องและโครงการ/กิจกรรมบางส่วนไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัย

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี)
            -
ผู้กำกับ                        
                         ดร.ยุธยา  อยู่เย็น    

ผู้จัดเก็บข้อมูล             
                         นางสาวชลากร  อยู่คเชนทร์

ผู้เขียนผลดำเนินการ     
                         นางสาวกนกวรรณ  ขนอม