กลับสู่หน้าหลัก RDI
ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์ RSS Feed
หนัาหลัก เกี่ยวกับ RDI บุคลากร RDI ประชาสัมพันธ์ คลินิกวิจัย
 
 
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร < Home

ชื่อ – สกุล ดร.ยุธยา อยู่เย็น
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ 02-2445281
อีเมล์ yuttaya20@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
 
ปริญญาเอก วท.ด. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท วท.ม. พฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี กศ.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   
 

ชื่อ – สกุล ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ 02-2445280
อีเมล์ tita_foo@dusit.ac.th

ประวัติการศึกษา
 
ปริญญาเอก Ph.D. Advance Science and Biotechnology Osaka University, Japan
ปริญญาโท M.Eng. Advance Science and Biotechnology Osaka University, Japan วท.ม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วท.บ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   
 

ชื่อ – สกุล นางสาวณยดา ทองศรี
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
เบอร์ติดต่อ 02-2445281
อีเมล์ nayada_t@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
 
ปริญญาโท ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
 


 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
1919748
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2015 www.research.dusit.ac.th