กลับสู่หน้าหลัก RDI
ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์ RSS Feed
หนัาหลัก เกี่ยวกับ RDI บุคลากร RDI ประชาสัมพันธ์ คลินิกวิจัย
 
 
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร < Home

ชื่อ – สกุล ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ 02-2445281
อีเมล์ yuttaya20@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
 
ปริญญาเอก วท.ด. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท วท.ม. พฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี กศ.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   
 

ชื่อ – สกุล ผศ.ดร.พรพัสนนันท์ เดชประสิทธิโชค
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ 02-2445280
อีเมล์ ppsndpstch@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
 
ปริญญาเอก (วท.ด.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี (วท.บ.) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
   
 

ชื่อ – สกุล ดร.จิราพร รอดพ่วง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ 02-2445280
อีเมล์ -

ประวัติการศึกษา
 
ปริญญาเอก ปร.ด.การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ปริญญาโท ค.ม. (วิจัยการศึกษา)
ปริญญาตรี ค.บ. (วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์)
   
 

ชื่อ – สกุล นางสาวณยดา ทองศรี
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ 02-2445281
อีเมล์ nayada_t@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
 
ปริญญาโท ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
 


 

 
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2176100
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2015 www.research.dusit.ac.th