กลับสู่หน้าหลัก RDI
ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์ RSS Feed
หนัาหลัก เกี่ยวกับ RDI บุคลากร RDI ประชาสัมพันธ์ คลินิกวิจัย
 
 
จรรยาบรรณวิจัย
จรรยาบรรณวิจัย < หน้าหลัก

 

เอกสารจรรยาวิชาชีพวิจัย และแนวทางปฏิบัติ

1. จรรยาวิชาชีพวิจัย และแนวทางปฏิบัติ

เอกสารจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

0. ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1. คู่มือจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2. แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
3. แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
4. หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
5. หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (สำหรับผู้ปกครอง และผู้อยู่ในปกครอง)
6. ข้อมูลสำหรับกลุ่มประชากรหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย
7. มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)

เอกสารจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

1. คู่มือจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
2. แบบฟอร์มบันทึกข้อความการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
3. บบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง
4. แบบฟอร์มบันทึกข้อความการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้ซากสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
5. แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้ซากสัตว์ทดลอง 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
1711738
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2015 www.research.dusit.ac.th