กลับสู่หน้าหลัก RDI
ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์ RSS Feed
หนัาหลัก เกี่ยวกับ RDI บุคลากร RDI ประชาสัมพันธ์ คลินิกวิจัย
 
 
จรรยาบรรณวิจัย
จรรยาบรรณวิจัย < หน้าหลัก

 

เอกสารจรรยาวิชาชีพวิจัย และแนวทางปฏิบัติ

1. จรรยาวิชาชีพวิจัย และแนวทางปฏิบัติ

เอกสารจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

1. ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. คู่มือจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
3. มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
4. ใบปะหน้านำส่งเอกสารเพื่อขอพิจารณาจริบธรรมในมนุษย์
5. บันทึกข้อความ
6. แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
7. เอกสารข้อมูลสำหรับกลุ่มประชากรหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย_สำหรับเด็กอายุ 18 ปีขึ้นไปและบุคคลทั่วไป
8. ตัวอย่างเอกสารข้อมูลสำหรับกลุ่มประชากรหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย_สำหรับเด็กอายุ 18 ปีขั้นไปและบุคคลทั่วไป
9. เอกสารข้อมูลสำหรับกลุ่มประชากรหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย_สำหรับเด็กอายุ 13-17 ปี
10. เอกสารข้อมูลสำหรับกลุ่มประชากรหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย_สำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี
11. หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย_สำหรับเด็กอายุ 18 ปีขึ้นไปและะบุคคลทั่วไป
12. หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย_สำหรับผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครองอายุ 13-17 ปี
13. หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย_สำหรับผู้ปกครองและเด็กอายุ 7-12 ปี
14. เอกสารข้อมูลสำหรับกลุ่มประชากรหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยสำหรับการวิจัยที่ให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยตอบแบบสอบถาม
15. เอกสารข้อมูลสำหรับกลุ่มประชากรหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยสำหรับผู้ปกครองของเด็กอายุต่ำกว่า 7 – 12 ปี

เอกสารจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

1. คู่มือจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
2. แบบฟอร์มบันทึกข้อความการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
3. บบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง
4. แบบฟอร์มบันทึกข้อความการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้ซากสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
5. แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้ซากสัตว์ทดลอง 

 
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2176096
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2015 www.research.dusit.ac.th