กลับสู่หน้าหลัก RDI
ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์ RSS Feed
หนัาหลัก เกี่ยวกับ RDI บุคลากร RDI ประชาสัมพันธ์ คลินิกวิจัย
 
 
จรรยาบรรณวิจัย
จรรยาบรรณวิจัย < หน้าหลัก

 

เอกสารจรรยาวิชาชีพวิจัย และแนวทางปฏิบัติ

1. จรรยาวิชาชีพวิจัย และแนวทางปฏิบัติ

เอกสารจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

1. การเปิดรับเอกสารจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีปฏิทิน 2561
2. ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3. คู่มือจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
4. มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)
5. ใบปะหน้านำส่งเอกสารเพื่อขอพิจารณาจริบธรรมในมนุษย์
6. บันทึกข้อความ
7. แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
8. เอกสารข้อมูลสำหรับกลุ่มประชากรหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย_สำหรับเด็กอายุ 18 ปีขึ้นไปและบุคคลทั่วไป
9. ตัวอย่างเอกสารข้อมูลสำหรับกลุ่มประชากรหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย_สำหรับเด็กอายุ 18 ปีขั้นไปและบุคคลทั่วไป
10. เอกสารข้อมูลสำหรับกลุ่มประชากรหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย_สำหรับเด็กอายุ 13-17 ปี
11. เอกสารข้อมูลสำหรับกลุ่มประชากรหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย_สำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี
12. หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย_สำหรับเด็กอายุ 18 ปีขึ้นไปและะบุคคลทั่วไป
13. หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย_สำหรับผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครองอายุ 13-17 ปี
14. หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย_สำหรับผู้ปกครองและเด็กอายุ 7-12 ปี
15. เอกสารข้อมูลสำหรับกลุ่มประชากรหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยสำหรับการวิจัยที่ให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยตอบแบบสอบถาม

เอกสารจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

1. คู่มือจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
2. แบบฟอร์มบันทึกข้อความการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
3. บบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง
4. แบบฟอร์มบันทึกข้อความการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้ซากสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
5. แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้ซากสัตว์ทดลอง 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
1906705
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2015 www.research.dusit.ac.th