กลับสู่หน้าหลัก RDI
ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์ RSS Feed
หนัาหลัก เกี่ยวกับ RDI บุคลากร RDI ประชาสัมพันธ์ คลินิกวิจัย
 
 
Research Consortium
Research Consortium < หน้าหลัก

 

ตารางกิจกรรมโครงการ SDU Research Consortium

ลำดับ

วันที่/เวลา

รายการ

สถานที่

1.

27 เมษายน 2560
09.00 - 16.30 น.

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นงานวิจัยกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว

ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต

2.

9 พฤษภาคม 2560
08.30 – 16.30 น.

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นงานวิจัยกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยากร: ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์

ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

3.

11 พฤษภาคม 2560
08.30 – 14.30 น.

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ
การประชุมทีมงานเพื่อสรุปประเมินผลการดำเนินงานจากการบรรยายและเสวนา

ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

4.

1 มิถุนายน 2560
08.30 – 16.00 น.

กลุ่มสาขาบริหารจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบวิธีวิจัยกลุ่มสาขาบริหารจัดการ
วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา จัตุชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร จันทร์นำชู

ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์
ผลพันธิน มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต

5.

1 - 2 มิถุนายน 2560  08.30 – 16.30 น.

กลุ่มสาขาพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การเขียนบทความวิชาการ และบทความวิจัย
วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ่ำ
รองศาสตราจารย์ ดร.จรรยา เศรษฐบุตร

ห้องกาหลา อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 

6.

5 มิถุนายน 2560
09.00 - 16.30 น.

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การอบรมระเบียบวิธีการวิจัย เสวนาในหัวข้อ ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา จัตุชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี จตุพล ดวงจิตร

ห้องกาหลา อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 

7.

6 มิถุนายน 2560
08.30 – 16.00 น.

กลุ่มสาขาบริหารจัดการ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นงานวิจัยกลุ่มสาขาบริหารจัดการ
วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น

ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต

8.

8 มิถุนายน 2560 
9.00 - 16.30 น.

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ
การอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบวิธีการวิจัยกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
วิทยากร: ศาสตราจารย์ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์
           รองศาสตราจารย์ ดร.อรพิน เกิดชูชื่น
ศาสตราจารย์ ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา

ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

9.

9 มิถุนายน 2560 
9.00 - 12.00 น.

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ
การอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบวิธีการวิจัยกลุ่มวิจัยย่อยผู้สูงอายุ  
วิทยากร: ดร.ธนวรรธน์  อิ่มสมบูรณ์

ห้อง 504
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

10.

16 มิถุนายน 2560
08.30 – 16.30 น.

กลุ่มสาขาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาตนเองและงานวิจัยสู่ความเป็นนักวิจัยเพื่อพัฒนา “ท้องถิ่น” เชิงสร้างสรรค์”
วิทยากร: ดร.ขวัญนภา สุขคร
ดร.วันชาติ นภาศรี
ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

11.

17 มิถุนายน 2560
08.30 – 16.30 น.

กลุ่มสาขาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
เวทีรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนเพื่อกำหนดประเด็นและปัญหาในการวิจัยร่วมกัน
วิทยากร: ดร.ขวัญนภา สุขคร
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
ผู้บริหาร  ตัวแทนทุกภาคส่วนในจังหวัดลำปาง

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

12.

18 มิถุนายน 2560
07.30 – 17.30 น.

กลุ่มสาขาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ศึกษาพื้นที่ตัวอย่างในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย (ลงภาคสนาม)
วิทยากร: ผู้แทนชุมชน
ดร.ขวัญนภา สุขคร
ศน.จินดา

ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

13.

19 มิถุนายน 2560
08.00 – 12.00 น.

กลุ่มสาขาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
อบรม “ระเบียบวิธีวิจัยและการเลือกใช้ : เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงผสมผสานสำหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ (Methodology for community-based research: Qualitative, quantitative and mix-methodology”
วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

14.

20 มิถุนายน 2560
08.30 – 16.00 น.

กลุ่มสาขาบริหารจัดการ
คลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.รสชงพร โกมลเสวิน
รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร จันทรนำชู
รองศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน ประวัติเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา จัตุชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช นุตาคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น

ห้อง 504 และ 505 อาคาร 32

15.

22 มิถุนายน 2560
9.00 - 12.00 น.

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ
คลินิกวิจัย 1 ระยะที่ 1 การบูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อจัดทำข้อเสนอการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยระดับชาติโดยเชิญวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญมาบรรยาย
วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.อรพิน เกิดชูชื่น

ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

16.

23 มิถุนายน 2560
08.30 – 16.30 น.

กลุ่มสาขาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
คลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 1
วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ สุกมลสันต์
ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

17.

29 มิถุนายน 2560
08.30 – 16.30 น.

กลุ่มสาขาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
คลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 2
วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ สุกมลสันต์
ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

18.

30 มิถุนายน 2560
08.30 – 16.00 น.

กลุ่มสาขาบริหารจัดการ
คลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.รสชงพร โกมลเสวิน
รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร จันทรนำชู
รองศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน ประวัติเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา จัตุชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช นุตาคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น

ห้อง 504 และ 505 อาคาร 32

19.

5 กรกฏาคม 2560
13.00 – 17.00 น.

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
วิทยากร: ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี จตุพล ดวงจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัชฌิมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเพ็ญ ไตรพงษ์
อาจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์

ห้องกาหลา อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 

20.

6 กรกฏาคม 2560
9.00 - 12.00 น.

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ
คลินิกวิจัย 1 ระยะที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดประเด็น/กรอบการวิจัยแล้วนำเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะโดยให้แบ่งกลุ่มตามยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ
วิทยากร: ศาสตราจารย์ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์

ห้องประชุมชั้น 2อาคารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

21.

6 - 7 กรกฎาคม 2560  08.30 – 16.30 น.

กลุ่มสาขาพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
คลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาบทความวิชาการ/ข้อเสนอโครงการวิจัย
วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ่ำ
รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา สุนทรธาดา

ห้องกาหลา อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 

22.

13 - 14 กรกฎาคม 2560
08.30 – 16.30 น.

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ
คลินิกวิจัย 2
วิทยากร: ศาสตราจารย์ ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา

ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

23.

24 กรกฏาคม 2560
08.30 – 16.30 น.

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ
การประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อการประเมินข้อเสนอแนะ
วิทยากร: ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
 

 
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2013626
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2015 www.research.dusit.ac.th