กลับสู่หน้าหลัก RDI
ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์ RSS Feed
หนัาหลัก เกี่ยวกับ RDI บุคลากร RDI ประชาสัมพันธ์ คลินิกวิจัย
 
 
งานจัดสรรทุน

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔
date 22-11-2562
ปิดการ download ดาวน์โหลด 487 ครั้ง



เอกสารที่เกี่ยวข้อง

               - การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย Concept Proposal ปีงบประมาณ 2564
               - แบบฟอร์มเสนอโครงการ 64_concept (.doc)
               - แบบฟอร์มเสนอโครงการ 64_concept (.pdf)
               - (สวก.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept paper) ปี 64
               - (พบข.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (conccept paper) ปี 64
               - (พบค.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (conccept paper) ปี 64
               - (พบท.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (conccept paper) ปี 64
               - (วช.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (conccept paper) ปี 64
               - (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (conccept paper) ปี 64
               - (สนช.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (concept paper) ปี64
               - หนังสือรับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
               - หนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัย (in cash + in kind)









 

 
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2459991
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2015 www.research.dusit.ac.th