กลับสู่หน้าหลัก RDI
ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์ RSS Feed
หนัาหลัก เกี่ยวกับ RDI บุคลากร RDI ประชาสัมพันธ์ คลินิกวิจัย
 
 
งานจัดสรรทุน

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
date 24-12-2561
ปิดการ download ดาวน์โหลด 251 ครั้ง

         ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ มูลนิธิ ๖๐ ปีการเรือนสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความประสงค์ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ จึงขอเชิญคณาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน/นักศึกษาส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการพิจารณารับรางวัล ดังนี้  (เอกสารแนบ ๑.๑-๑.๒)
๑. รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              
๒. รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                    
๓. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์                     
๔. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย           
๕. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
๖. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
๗. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาการเรียนรู้
๘. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
        

         ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจัดทำ e-office ผ่านหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดหรืออาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาผู้สร้างผลงาน พร้อมแนบใบสมัคร (Ms Word) (เอกสารแนบ ๒.๑-๒.๘) ในระบบ e-office และจัดส่งใบสมัครฉบับจริง พร้อมหลักฐานรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ (PDF) อย่างละ ๑ ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อคุณณิชาภัส ตั้งบวรพิมล  โทรศัพท์  ๐๒-๒๔๔-๕๒๘๐-๔

เอกสารประกอบ

 

 
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2176065
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2015 www.research.dusit.ac.th