กลับสู่หน้าหลัก RDI
ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์ RSS Feed
หนัาหลัก เกี่ยวกับ RDI บุคลากร RDI ประชาสัมพันธ์ คลินิกวิจัย
 
 
งานจัดสรรทุน

การชี้เเจงแนวทางการดำเนินงานวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
date 03-12-2561
ปิดการ download ดาวน์โหลด 317 ครั้ง

ปฏิทินการดำเนินการโครงการวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดิน และการเบิกจ่ายเงินตามงวดงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
ลำดับ ปฏิทินการดำเนินการ รายละเอียด กำหนดการ
๑.
 
 
 
 
แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี ๒๕๖๒ ๑) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจ้งการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ ให้แก่นักวิจัย ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
 ๒.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดทำสัญญารับทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑) สถาบันวิจัยฯ ส่งเทมเพลทสัญญาให้นักวิจัยทาง      e-mail ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
 
๒) นักวิจัยจัดทำสัญญารับทุนวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
๒.๑) ข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน ๑ ชุด (full proposal)
๒.๒) ร่างสัญญารับทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเอกสารแนบท้ายสัญญารับทุนวิจัย โดยลงนามจริง ทุกจุด จำนวน ๓ ชุด
๒.๓) เมื่อเสนอลงนามสัญญารับทุนวิจัยครบ ๔ ฝ่ายแล้วสถาบันวิจัยฯ จะจัดทำบันทึกนำส่งสัญญารับทุนวิจัยให้แก่นักวิจัย ๑ ฉบับ หน่วยงานต้นสังกัด ๑ ฉบับ และ สถาบันวิจัยฯ เก็บไว้ ๑ ฉบับ
ภายในวันที่
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
 
 
 
 
 
 
๓.
 
 
 
การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย 
งวดที่ ๑ (จำนวนร้อยละ ๕๐ ของเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย)
 
นักวิจัยจัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยงวดที่ ๑ พร้อมหลักฐานการเบิกจ่าย
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย: สัญญารับทุนวิจัยพร้อมเอกสารแนบหมายเลข ๑-๓
ภายในวันที่
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
๔.
 
 
 
 
สวพ. ตรวจสอบโครงการวิจัยและเงื่อนไขการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
 
 
แจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัยกับเงื่อนไขการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ แก่นักวิจัย
๑) ความสมบูรณ์ของโครงการวิจัย
๒) Impact pathway และเงื่อนไขการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (เอกสารแนบหมายเลข ๓-๔)
ภายในวันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
๕.
 
 
การนำเข้าข้อมูลในระบบ   R-Systemของมหาวิทยาลัย นำเข้าข้อเสนอโครงการวิจัย (full proposal) ที่ปรับแก้ไขฉบับสมบูรณ์ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ พร้อมเงื่อนไขการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๖.
 
 
การติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ ๑
 
 
 
๑) สถาบันวิจัยฯ จัดส่งบันทึกแจ้งนักวิจัยรอบการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ ๑
๒) นักวิจัยจัดส่งไฟล์เอกสารรายงานความก้าวหน้าเข้าสู่ระบบ NRMSและจัดพิมพ์เอกสารส่งมายังสถาบันวิจัยฯ จำนวน ๑ ชุด
๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
๗.
 
 
การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย 
งวดที่ ๒ (จำนวนร้อยละ ๓๐
ของเงินทุนสนับสนุน)
 
นักวิจัยจัดทำหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยงวดที่ ๒ พร้อมหลักฐานการเบิกจ่าย
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย: ร่างรายงานการวิจัย
(บทที่ ๑-๕ พร้อมบรรณานุกรม)
ภายในวันที่
 ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๘.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย 
งวดที่ ๓ (จำนวนร้อยละ ๒๐
ของเงินทุนสนับสนุน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเตรียมเอกสารก่อนจัดทำเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
๑) นักวิจัยตรวจสอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สถาบันวิจัยฯ แต่งตั้งสำหรับประเมินคุณภาพงานวิจัย และดำเนินการจัดส่งอ่านประเมินต่อไป
๒) นักวิจัยจัดทำบันทึกนำส่งการปรับแก้ไขร่างรายงาน การวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ มีเอกสารประกอบดังนี้
๒.๑) ผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitinและอักขราวิสุทธิ์
๒.๒) ร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้ไขตามผู้ทรงฯ จำนวน ๑ เล่ม
๒.๓) ร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต้นฉบับจำนวน ๑ เล่ม พร้อมแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยที่ผ่านการตรวจจากผู้ทรงฯ
๓) สถาบันวิจัยฯ ตรวจสอบความถูกต้องในการปรับแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิและส่งตรวจรูปแบบเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อไป
๔) ส่งผลการตรวจสอบร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และขั้นตอนการเบิกขอเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ ให้แก่นักวิจัย
การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยงวดที่ ๓
นักวิจัยจัดส่งบันทึกข้อความขอเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยงวดที่ ๓ พร้อมส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๒ เล่ม และแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน ๔ แผ่น
ภายในวันที่
 ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๙.
 
 
 
 
การติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ ๒
 
 
 
๑) สถาบันวิจัยฯ จัดส่งบันทึกแจ้งนักวิจัยรอบการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ ๒
๒) นักวิจัยจัดส่งไฟล์เอกสารรายงานความก้าวหน้าเข้าสู่ระบบ NRMSและจัดพิมพ์เอกสารส่งมายังสถาบันวิจัยฯ จำนวน ๑ ชุด
๑ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒
๑๐.
 
 
 
 
 
 
การขอขยายระยะเวลา 
การทำวิจัย*
 
 
 
 
 
กรณีที่งานวิจัยดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญารับทุน นักวิจัยจะต้องดำเนินการดังนี้
๑) นักวิจัยจัดทำบันทึกขอขยายเวลาการทำวิจัย พร้อมแจ้งสาเหตุ
๒) เอกสารแนบท้ายสัญญาการขยายระยะเวลาการวิจัย (ลงนามจริงจำนวน ๑ ชุด)
๓) แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
ภายในวันที่
 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
(พิจารณาจากเหตุผลและความจำเป็นรายโครงการ)

หมายเหตุ
๑. กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกำหนดการงบประมาณ และการปิดกันเงินเหลื่อมปีของมหาวิทยาลัย
๒. *สามารถขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัยครั้งที่ ๑ เป็นระยะเวลา ๖ เดือนนับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

 

 
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2176058
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2015 www.research.dusit.ac.th