กลับสู่หน้าหลัก RDI
ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์ RSS Feed
หนัาหลัก เกี่ยวกับ RDI บุคลากร RDI ประชาสัมพันธ์ คลินิกวิจัย
 
 
งานจัดสรรทุน

ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
date 13-07-2561
ปิดการ download ดาวน์โหลด 3,217 ครั้ง

ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นเรื่อง
การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563)
 
ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน

1.การเสนอข้อเสนอโครงการต้องสอดคล้องกับประเด็นโจทย์วิจัยแผนบูรณาการการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นเรื่อง การวิจัยและนวัตกรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2. ข้อเสนอโครงการจะต้องประกอบด้วยการบูรณาการงานวิจัยระหว่างหน่วยงาน (ตั้งแต่ระดับหลักสูตร) ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย มากกว่า 1หน่วยงานขึ้นไป  

3. ข้อเสนอโครงการวิจัย ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เป้าหมายที่ 1) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ จะต้องมีหน่วยงานนำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของแผนงานทั้งหมด

4. ข้อเสนอโครงการวิจัย ยุทธศาสตร์ที่ 2(เป้าหมายที่ 2) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จะต้องมีหน่วยงานนำผลงานวิจัยนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชนร้อยละ 60 ของแผนงาน
                  
วิธีการส่งและขั้นตอนเสนอข้อเสนอ
1. ผู้อำนวยการแผนบูรณาการจัดทำบันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นเรื่อง การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563(งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563) ผ่านหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561(โดยขอให้ระบุ ID Lineของผู้อำนวยการแผนบูรณาการฯ เพื่อการติดต่อประสานงาน)

2. เอกสารประกอบการนำเสนอส่งข้อเสนอโครงการ  อย่างละ1ฉบับ พร้อม CD บันทึกข้อมูล (ทั้งไฟล์ WORD เเละ PDF)
2.1)เอกสารบันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
2.2) แบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated Research Program) สำหรับผู้อำนวยการแผนบูรณาการฯ
2.3)แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (Research Program) สำหรับโครงการประเภทโครงการชุด
2.4)แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) สำหรับโครงการเดี่ยว หรือโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ
 
3. จัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการ มายังสถาบันวิจัยและพัฒนาไม่เกิน 15 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น.
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. แผนการดำเนินงานเพื่อขอการสนับสนุนโครงการวิจัยในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นเรื่อง การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563)  

2. ประเด็นโจทย์วิจัยแผนบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แบบฟอร์ม
1. แบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated Research Program) สำหรับผู้อำนวยการแผนบูรณาการฯ

2. แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (Research Program) สำหรับโครงการประเภทโครงการชุด

3. แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) สำหรับโครงการเดี่ยว หรือโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ

4. แบบฟอร์มการประเมินผลกระทบการวิจัย impact pathway สำหรับผู้อำนวยการแผนบูรณาการฯ  

5. แบบฟอร์มการประเมินผลกระทบการวิจัย impact pathway สำหรับโครงการประเภทโครงการชุด  

6. แบบฟอร์มการประเมินผลกระทบการวิจัย impact pathway สำหรับโครงการเดี่ยว หรือโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ  
 
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 2244 5280-2
จำแนกตามเป้าหมายแผนบูรณาการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กลุ่มที่ 1 :เป้าหมายที่ 1การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (นางสาวพีรดา พงษ์ทอง)
กลุ่มที่ 2 :เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (นางสาวธารทิพย์ แก้วเจริญ)
กลุ่มที่ 3 :เป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ (นางสาวณปภร เจี้ยวเห้ง)

 

 
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2176097
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2015 www.research.dusit.ac.th