กลับสู่หน้าหลัก RDI
ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์ RSS Feed
หนัาหลัก เกี่ยวกับ RDI บุคลากร RDI ประชาสัมพันธ์ คลินิกวิจัย
 
 
งานจัดสรรทุน

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๑
date 04-08-2560
ปิดการ download ดาวน์โหลด 534 ครั้ง


 
         สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๑ ในมิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายเชิงชุมชน สังคม เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ และความมั่นคง โดยมุ่งหวังให้มีการจัดการความรู้การวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ และนำไปสู่การใช้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป ทั้งนี้หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งอาจารย์และนักวิจัยในสังกัดที่สนใจส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๑ ขอให้จัดส่งข้อเสนอโครงการฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดโดยแยกตามมิติการใช้ประโยชน์ จำนวน ๑ ชุด เพื่อสรุปและเสนอผู้บริหารหน่วยงานลงนาม ภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ก่อนจัดทำสำเนาและนำส่ง จำนวน ๑๕ ชุด พร้อม CD จำนวน ๑ แผ่น ส่งมายังหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

เอกสารประกอบ


สอบถามรายละเอียด
นางสาวณปภร เจี้ยวเห้ง และนางสาวณฐพร ยมมินทร์
โทร.๐๒-๒๔๔- ๕๒๘๕

 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
1792255
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2015 www.research.dusit.ac.th