กลับสู่หน้าหลัก RDI
ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์ RSS Feed
หนัาหลัก เกี่ยวกับ RDI บุคลากร RDI ประชาสัมพันธ์ คลินิกวิจัย
 
 
งานจัดสรรทุน

แนวทางการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน ประจำปีปฏิทิน พ.ศ. 2560
date 05-06-2560
ปิดการ download ดาวน์โหลด 2,364 ครั้ง

แนวทางการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน ประจำปีปฏิทิน พ.ศ. 2560 

- แนวทางการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย

ปฏิทินการยื่นข้อเสนอการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีปฏิทิน พ.ศ. 2560 
 
 
แผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2561 

แผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม
 
นโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ประเด็นการวิจัยตามอัตลักษณ์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ประเด็นการวิจัยตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เเผนพัฒนา ยุทธศาสตร์ นโยบายเเละเป้าหมายชาติ 

เเผนพัฒนา ยุทธศาสตร์ นโยบายเเละเป้าหมายชาติ เเละเอกสารที่จำเป็น 

เเบบข้อเสนอการวิจัย 

ข้อเสนอการวิจัย แบบเดี่ยว/ย่อย (28-6-60)
ข้อเสนอการวิจัย แบบเเผน (26-6-60)

คู่มือการยื่นข้อเสนอการวิจัยเข้าระบบ R-System Plus 

- คู่มือ R-System + (11-7-60) 

หนังสือเเสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัยพัฒนา (สำหรับใช้ส่งเข้าระบบ R-System) 

- หนังสือเเสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัยพัฒนา

 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
1792254
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2015 www.research.dusit.ac.th