กลับสู่หน้าหลัก RDI
ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์ RSS Feed
หนัาหลัก เกี่ยวกับ RDI บุคลากร RDI ประชาสัมพันธ์ คลินิกวิจัย
 
 
ข่าวสารทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนา มสด. จัดการประชุมคณะ... < ข่าวสารทั่วไป <หน้าหลัก

สถาบันวิจัยและพัฒนา มสด. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2563
date 30-01-2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระเรื่อง คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการวิจัย รายงานความก้าวหน้าการขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 และ 2564 (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการวิจัย และการเลือกตั้งผู้แทนคณบดีเป็นกรรมการ การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 3  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563

 

 
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2459886
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2015 www.research.dusit.ac.th