กลับสู่หน้าหลัก RDI
ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์ RSS Feed
หนัาหลัก เกี่ยวกับ RDI บุคลากร RDI ประชาสัมพันธ์ คลินิกวิจัย
 
 
ข่าวสารทั่วไป
ช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านนวัตกรรมแ... < ข่าวสารทั่วไป <หน้าหลัก

ช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านนวัตกรรมและการวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
date 09-10-2562

         สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการดำเนินการรสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิตผ่านห้องสนทนาโปรแกรมไลน์ Open Chat ภายใต้ห้องสนทนาชื่อ SDU Researchers เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งมีขั้นตอนการเข้าใช้ดังนี้

         ๑) กดลิ้งค์ https://line.me/ti/g2/m3cc92Qz8LmHAUesFm6Ldg เพื่อเข้าระบบ
         ๒) กดปุ่มเข้าร่วมกลุ่มสนทนา
         ๓) ระบุตำแหน่งและสังกัดหน่วยงานของท่าน แล้วกดปุ่มต่อไป
         ๔) ตั้งชื่อผู้ใช้ เป็นชื่อ-สกุลจริง ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
         ๕) รอการตรวจสอบจากสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเข้าร่วมรับข่าวสารด้านการวิจัยและนวัตกรรม

         ทั้งนี้หน้ากลุ่มสทนาหลัก (SDU Researchers) ขอให้เป็นพื้นที่สำหรับการประชาสัมพันธ์ข่าวด้านการวิจัยและนวัตกรรมกรณีที่สมาชิกกลุ่มมีประเด็นคำถามจากการประชาสัมพันธ์หรือประเด็นที่สนใจ สามารถสอบถามได้ในห้องสนทนากลุ่มย่อย ซึ่งแต่ละห้องจะมีผู้ประสานงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาดูแล และคอยตอบประเด็นคำถามโดยในปัจจุบันมีห้องสนทนาย่อย จำนวน ๔ ห้องสนทนา มีผู้ดูแลประจำห้องสนทนา* ดังนี้
         ๑) ห้องทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ผู้ดูแลประจำห้องสนทนา คุณเพ็ญภาพร กระเวน
         ๒) ห้องทุนแผ่นดิน ผู้ดูแลประจำห้องสนทนา คุณพีรดา พงษ์ทอง และคุณณปภร เจี้ยวเห้ง
         ๓) ห้องทุนภายนอก/วช./สวก./สวรส./อื่นๆ ผู้ดูแลประจำห้องสนทนา คุณณิชาภัส ตั้งบวรพิมล
         ๔) ห้องงานทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ดูแลประจำห้องสนทนา คุณณปภร เจี้ยวเห้ง
         โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดคำชี้แจงในการร่วมสนทนาในกลุ่ม sdu researcher เพื่อรับข่าวสารด้านการวิจัยและนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมถึงการสนทนาในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้
         ๑) สมาชิกในกลุ่มต้องใช้**ชื่อจริง ในการสนทนาเท่านั้น กรณีใช้ชื่ออื่นที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
ผู้ดูแลกลุ่มขออนุญาตลบท่านออกจากกลุ่ม
         ๒) ขอให้สมาชิกกำหนดประเด็นที่ต้องการสอบถามให้ชัดเจน โดยให้สอบถามในกลุ่มย่อยตาม
ประเด็นคำถามที่ต้องการทราบข้อมูล เพื่อการให้ข้อมูลที่ตรงประเด็นและครอบคลุม
         ๓) ช่วงเวลาในการตอบประเด็นคำถาม วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. กรณีนอกเวลาดังกล่าว การตอบประเด็นคำถามอาจมีความล่าช้า หรือขึ้นอยู่กับความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้ประสานงานมีในขณะนั้น
         ๔) ข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่ม อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตามกำหนดการดำเนินงานของแหล่งทุน
         ๕) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเวลาทำการ ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๔-๕๒๘๐-๔

หมายเหตุ สอบถามการใช้งานงานห้องสนทนา Open Chat ติดต่อ คุณณปภร เจี้ยวเห้ง
* ผู้ดูแลประจำห้องสนทนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขอให้ท่านตรวจสอบจากหน้าโน๊ตเป็นหลัก
** ชื่อสกุลจริงที่ใช้ในห้องสนทนา จะปรากฏเฉพาะในห้องสนทนาของโปรแกรมไลน์ Open Chat เท่านั้นซึ่งแยกส่วนกับการใช้งานโปรแกรมไลน์ปกติ

 

 

 
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2459958
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2015 www.research.dusit.ac.th