กลับสู่หน้าหลัก RDI
ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์ RSS Feed
หนัาหลัก เกี่ยวกับ RDI บุคลากร RDI ประชาสัมพันธ์ คลินิกวิจัย
 
 
ข่าวสารทั่วไป
นักวิจัยได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ในการป... < ข่าวสารทั่วไป <หน้าหลัก

นักวิจัยได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ในการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562
date 05-09-2562

 

         สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนาภา งิ้วทอง นักวิจัย ประจำสถาบันวิจัยเเละพัฒนา ได้รับ รางวัลระดับดีเยี่ยม จากการประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริิหารศาสตร์ โดยการนำเสนอผลงาน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ หอเกียรติยศ (Hall of Fame) ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2459868
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2015 www.research.dusit.ac.th