กลับสู่หน้าหลัก RDI
ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์ RSS Feed
หนัาหลัก เกี่ยวกับ RDI บุคลากร RDI ประชาสัมพันธ์ คลินิกวิจัย
 
 
ข่าวสารทั่วไป
เอกสารประกอบการบรรยาย งานสัมมนา เรื่อง &... < ข่าวสารทั่วไป <หน้าหลัก

เอกสารประกอบการบรรยาย งานสัมมนา เรื่อง "เดินหน้าวิจัยอย่างไรให้ตอบโจทย์ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ"
date 16-08-2562


 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของ วช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม"

- เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของ วช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม" โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

- วิดีโอ การบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของ วช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม"
 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 ประเด็นข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

- เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ประเด็นข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563" โดย คุณสุนันทา สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

- วิดีโอ การบรรยายพิเศษ เรื่อง "ประเด็นข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563" (1)
- วิดีโอ การบรรยายพิเศษ เรื่อง "ประเด็นข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563" (2)

 

 
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2459954
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2015 www.research.dusit.ac.th