กลับสู่หน้าหลัก RDI
ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์ RSS Feed
หนัาหลัก เกี่ยวกับ RDI บุคลากร RDI ประชาสัมพันธ์ คลินิกวิจัย
 
 
ข่าวสารทั่วไป
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา จัดโครงการสัมมนา &q... < ข่าวสารทั่วไป <หน้าหลัก

สถาบันวิจัยเเละพัฒนา จัดโครงการสัมมนา "การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๐
date 07-08-2561

         ด้วยงานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการสัมมนา "การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๐ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ใหม่  สำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการที่ถูกต้อง ชัดเจน และให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานพร้อมรับนโยบายและแนวทางในวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
         ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่  https://goo.gl/forms/KKAGemLFcrg2Y2DG2  ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เท่านั้น เเละสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชลากร อยู่คเชนทร์ หรือ คุณพรทิพย์ รดด้วง โทร.๕๒๘๐-๔

เอกสารประกอบสัมมนา
กำหนดการสัมมนา
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2560
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ชั้น 2 อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 ******************************

เวลา กิจกรรม
8.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
9.00 – 09.30น. กล่าวเปิดงานและมอบนโยบายการพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กล่าวรายงานโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก  นิชานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9.30– 11.00 น. บรรยายหัวข้อ“หลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560”
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์
กรรมการในคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (อ.ก.พ.อ.) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   
11.00 – 11.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
   
11.15 – 12.15 น.
 
 
 
บรรยายหัวข้อ“แนวทางการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก  นิชานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
   
12.15 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
   
13.00 – 15.00 น.
 
 
บรรยายหัวข้อ“หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560”
โดย  คุณสุทิศา จั่นมุกดา
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
คุณณัฎฐกานต์ ทองสนธิ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
เวลา 15.15– 16.00น.
 
รับฟังความคิดเห็น และถาม – ตอบ
โดย คุณสุทิศา จั่นมุกดา และคุณณัฎฐกานต์ ทองสนธิ
สรุปผลการประชุม และปิดประชุม
หมายเหตุ  รับประทานอาหารว่าง 11.00-11.15 น.  และ 15.00-15.15 น.

 

 
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2176048
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2015 www.research.dusit.ac.th