กลับสู่หน้าหลัก RDI
ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์ RSS Feed
หนัาหลัก เกี่ยวกับ RDI บุคลากร RDI ประชาสัมพันธ์ คลินิกวิจัย
 
 
ข่าวสารทั่วไป
หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย กำหนดจัดโครง... < ข่าวสารทั่วไป <หน้าหลัก

หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตรและฐานข้อมูลสิทธิบัตร
date 22-03-2561

        ด้วยหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตรและฐานข้อมูลสิทธิบัตร” เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยสามารถนำข้อมูลสิทธิบัตรไปใช้สำหรับการวิจัยและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม สามารถปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ได้ ในระหว่างวันที่ ๒๕  เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น.- ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส และเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง ๑๑๓๐๘ อาคาร ๑๑ ชั้น ๓ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น.- ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๑๒๐๔  อาคาร ๑๑ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
        ในการนี้ หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย บุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่  https://goo.gl/forms/DJ27d803WpmdcNtx2 ภายในวันที่  ๑๙  เมษายน ๒๕๖๑ เวลาไม่เกิน ๑๔.๓๐ น.  มีจำนวนจำกัด ๔๐ ท่าน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมตลอดโครงการจะได้รับประกาศนียบัตร ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชลากร อยู่เคชนทร์ หรือคุณพรทิพย์ รดด้วง  โทร. ๐๒-๒๔๔- ๕๒๘๓-๔ 
 

 

 
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2013642
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2015 www.research.dusit.ac.th