กลับสู่หน้าหลัก RDI
ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์ RSS Feed
หนัาหลัก เกี่ยวกับ RDI บุคลากร RDI ประชาสัมพันธ์ คลินิกวิจัย
 
 
ข่าวสารทั่วไป
หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย กำหนดจัดโครง... < ข่าวสารทั่วไป <หน้าหลัก

หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ยกร่างสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร”
date 23-02-2561

        ด้วยหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา  กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ยกร่างสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร” เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และการเขียนร่างคำขอจดรับสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร ในส่วนที่เป็นรายละเอียดสำคัญ อันได้แก่ รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และบทสรุปการประดิษฐ์ ให้ถูกต้องตามหลักการเขียนสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร ในระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐น.- ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส
 
        ในการนี้ หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย บุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://goo.gl/forms/bIgzWOZwkYJLwTs62  ภายในวันที่  ๑๖  มีนาคม ๒๕๖๑ เวลาไม่เกิน ๑๔.๓๐ น.  มีจำนวนจำกัด ๔๐ ท่าน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมตลอดโครงการจะได้รับประกาศนียบัตร ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชลากร อยู่คเชนทร์ หรือคุณพรทิพย์ รดด้วง  โทร. ๐๒-๒๔๔- ๕๒๘๓-๔
 

 

 
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2013644
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2015 www.research.dusit.ac.th