กลับสู่หน้าหลัก RDI
ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์ RSS Feed
หนัาหลัก เกี่ยวกับ RDI บุคลากร RDI ประชาสัมพันธ์ คลินิกวิจัย
 
 
ข่าวสารทั่วไป
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมพิจารณารางวัลนักวิ... < ข่าวสารทั่วไป <หน้าหลัก

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
date 30-10-2560


 
        ดวย สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ มูลนิธิ ๖๐ ปการเรือนสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความประสงคยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ จึงขอเชิญคณาจารย/บุคลากรสายสนับสนุน/นักศึกษาสงผลงานวิจัยเขารวมการพิจารณารับรางวัล ดังนี้ 

๑. รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              
๒. รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                     
๓. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์                      
๔. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย           
๕. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
๖. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
๗. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาการเรียนรู้
๘. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

          ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจัดทำ e-officeผ่านหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดหรืออาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาผู้สร้างผลงาน พร้อมแนบใบสมัคร (Ms Word) (เอกสารแนบ ๒.๑-๒.๘) ในระบบ e-officeและจัดส่งหลักฐานรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ (PDF) อย่างละ ๑ ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อคุณณิชาภัส ตั้งบวรพิมล  โทรศัพท์  ๐๒-๒๔๔-๕๒๘๓-๔
   

คุณสมบัติของผู้เสนอผลงานเพื่อรับการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

(๑) เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเริ่มปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตั้งแต่สามปี นับย้อนหลังจากวันที่ประกาศรับสมัคร
(๒) เป็นบุคคลที่มีจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย
(๓) เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในสังคมวิชาการ

คุณสมบัติของผลงานวิจัยที่เสนอเพื่อรับการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

(๑) ผลงานวิจัยที่เสนอเพื่อรับการพิจารณารางวัลต้องมาจากงานวิจัยที่ดาเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาสามปี นับย้อนหลังจากวันที่ประกาศรับสมัคร
(๒) ผลงานวิจัยที่เสนอเพื่อรับการพิจารณารางวัลต้องมาจากงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือแหล่งทุนภายนอกอื่น ๆ ที่มีการแจ้งให้มหาวิทยาลัยรับทราบ
(๓) ผลงานวิจัยที่เสนอเพื่อรับการพิจารณารางวัลต้องมาจากงานวิจัยที่ดาเนินการถูกต้อง ตามหลักจรรยาบรรณการวิจัย
(๔) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย จะต้องเป็นผลงานวิจัยที่มีชื่อผู้เสนอขอเป็นชื่อแรก (First Author) หรือเป็นผู้รับผิดชอบหลัก (Corresponding Author) หรือมีสัดส่วนการวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
(๕) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย จะต้องเป็นการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
1906708
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2015 www.research.dusit.ac.th