กลับสู่หน้าหลัก RDI
ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์ RSS Feed
หนัาหลัก เกี่ยวกับ RDI บุคลากร RDI ประชาสัมพันธ์ คลินิกวิจัย
 
 
ข่าวสารทั่วไป
โครงการชี้แจงแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้าน... < ข่าวสารทั่วไป <หน้าหลัก

โครงการชี้แจงแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
date 20-09-2560

          ด่วน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมสัมมนาโครงการชี้แจงแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้แก่บุคลากรของสวนดุสิต ตามบันทึกข้อความที่ สวพ. ๑๕๗๕/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐  เพื่อเข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ห้องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๕ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เวลา 8.00 - 12.00
 
 
วันที่ 22กันยายน 2560
เวลา08.00– 08.30น.             ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
เวลา 08.30– 08.45น.            กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การสัมมนา โดย ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 
เวลา 08.45– 09.00น.            กล่าวเปิดการประชุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา

เวลา 09.00 –10.00 น.           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา ชี้แจงแนวทางแผนบูรณาการ                                                     พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีเป้าหมายแผนบูรณาการจำนวน 4 เป้าหมาย
แยกกลุ่มสัมมนา
 
เวลา 10.00– 12.00 น.           ผู้เข้าร่วมประชุมประจำกลุ่มตามเป้าหมาย ซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง
 
 
กลุ่ม/เป้าหมาย ผู้ประสานงาน
กลุ่มที่ 1 :เป้าหมายที่ 1
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
1.นางสาวพีรดา พงษ์ทอง
2.นายสุรัช  จ้างประเสริฐ
กลุ่มที่ 2 :เป้าหมายที่ 2
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.นางสาวธารทิพย์ นรังศิยา
2.นางสาวนงนุช อุตคุต
กลุ่มที่ 3 :เป้าหมายที่ 3
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
1.นายวิชญา ติยะพงษ์ประพันธ์        
2.นางสาววรรณชนก  ชื่นเจริญ
กลุ่มที่ 4 : อื่นๆ
 
1.นางสาวณยดา  ทองศรี
2.นางสาวดวงกมล  ขำแสง

หมายเหตุ 1) กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 2) รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. 

 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
1857804
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2015 www.research.dusit.ac.th