กลับสู่หน้าหลัก RDI
ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์ RSS Feed
หนัาหลัก เกี่ยวกับ RDI บุคลากร RDI ประชาสัมพันธ์ คลินิกวิจัย
 
 
ข่าวสารทั่วไป
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา จัดสัมมนา เรื่อง “ส... < ข่าวสารทั่วไป <หน้าหลัก

สถาบันวิจัยเเละพัฒนา จัดสัมมนา เรื่อง “สวนดุสิตก้าวหน้าด้วยการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์”
date 05-07-2560

สมัครโครงการสวนดุสิตก้าวหน้าด้วยการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
 

ตารางกิจกรรมจัดแสดงผลงานและนิทรรศการ เรื่อง “สวนดุสิตก้าวหน้าด้วยการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์”
 

กำหนดการสัมมนา เรื่อง “สวนดุสิตก้าวหน้าด้วยการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์”
 
 

 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
1792249
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2015 www.research.dusit.ac.th