กลับสู่หน้าหลัก RDI
ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์ RSS Feed
หนัาหลัก เกี่ยวกับ RDI บุคลากร RDI ประชาสัมพันธ์ คลินิกวิจัย
 
 
ข่าวสารทั่วไป
การชี้แจงแนวทางการเปิดรับข้อเสนอโครงการว... < ข่าวสารทั่วไป <หน้าหลัก

การชี้แจงแนวทางการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๖๐
date 08-06-2560

         สถาบันวิจัยและพัฒนาจะจัดประชุม เรื่อง "การชี้แจงแนวทางการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๖๐" ในวันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบแนวทางในการดำเนินการยื่นข้อเสนอการวิจัย รวมถึงประเภททุนวิจัยต่างๆ ที่เปิดรับผ่านมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ (กำหนดการดังเอกสารแนบ) 
 
         ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว โดยท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ตอบรับผ่าน https://goo.gl/forms/bO8KFFAoY0KC0Tn53 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

เอกสารเเนบ

-
กำหนดการ

 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
1792248
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2015 www.research.dusit.ac.th