กลับสู่หน้าหลัก RDI
ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์ RSS Feed
หนัาหลัก เกี่ยวกับ RDI บุคลากร RDI ประชาสัมพันธ์ คลินิกวิจัย
 
 
ข่าวสารทั่วไป
ประชาสัมพันธ์ โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ < ข่าวสารทั่วไป <หน้าหลัก

ประชาสัมพันธ์ โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
date 31-10-2559

 
         มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เกี่ยวกับโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (โปรแกรมสำหรับการตรวจสอบการลักลอกงานวิจัยและงานวรรณกรรม) ดังนั้น คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา ของ มสด. สามารถใช้งานได้ผ่านทาง http://plag.grad.chula.ac.th/ แต่จะสามารถใช้งานได้เฉพาะ e-mail ของ มสด. ที่ลงท้ายด้วย @dusit.ac.th เท่านั้น เช่น test_sdu@dusit.ac.th 
 
รายละเอียดคู่มือการใช้งาน
 

 

 
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2460003
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2015 www.research.dusit.ac.th