กลับสู่หน้าหลัก RDI
ชมเว็บไซต์เดิม แผนผังเว็บไซต์ RSS Feedส่งอีเมล์หาทีมงาน RDI
หนัาหลัก เกี่ยวกับ RDI บุคลากร RDI ประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
 
e-JOURNAL
 
วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส
Update 18-04-2557
เครือข่ายวิจัย (ประชาชื่น) ครั้งที่ 1
Update 04-04-2557
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดสรรทุนฯ
Update 04-04-2557
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Update 29-01-2556
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
Update 19-03-2557
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
0226819
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2013 www.research.dusit.ac.th