กลับสู่หน้าหลัก RDI
ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์ RSS Feed
หนัาหลัก เกี่ยวกับ RDI บุคลากร RDI ประชาสัมพันธ์ คลินิกวิจัย
 
 
ความเป็นมา < เกี่ยวกับ RDI < หน้าหลัก
TH EN

ความเป็นมา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เริ่มแรกจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ที่กำหนดให้ออก
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครูสวนดุสิต
โดยใช้ชื่อว่า "ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ" มีหน้าที่จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับ
วิจัย ของสถาบัน ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานนามวิทยาลัยครูทั่วประเทศว่า "สถาบันราชภัฏ"
จึงได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และเปลี่ยนชื่อเป็น
"สำนักวิจัย" และในปี พ.ศ. 2547

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อันมีผลให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏและมีสภาพเป็นนิติบุคคลโดยสมบูรณ์ ส่ง ผลให้สถาบัน
ราชภัฏสวนดุสิต เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมีการปรับโครงสร้างใหม่เป็น "สถาบันวิจัยและพัฒนา"
จนถึงปัจจุบัน
   
   


 

 
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2176151
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2015 www.research.dusit.ac.th