หนัาหลัก
 
วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
SDU Research Journal Humanities and Social Sciences
Vol. 14 No. 2 May - August 2018
ISSN 2408-1582
นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)
ชื่อเรื่อง การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ**
Title A Synthesis of Third Round External Quality Assessment (2011-2015) Results from the Basic Education Institutions : Special Education School**
ผู้แต่ง รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์* และสุภมาส อังศุโชติ
Author Ratchaneekool Pinyopanuwat* and Supamas Angsuchoti
หน้า 1-17
Page 1-17
ชื่อเรื่อง โมเดลสมการเชิงโครงสร้างแบบกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างความรู้ด้านการสอนแรงจูงใจในการสอน และความเชื่อมั่นในตนเองด้านการสอนโดยมีแรงจูงใจในการเป็นครูพี่เลี้ยงเป็นตัวแปรปรับ**
Title The Causal relationship of the knowledge in teaching, self-efficacy,and motivation-to-teach was moderated by the motivation to be teacher mentor**
ผู้แต่ง วิชญา ติยะพงษ์ประพันธ์* และชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ
Author Witchaya Tiyapongphaphan* and Chayut Piromsombat
หน้า 19-35
Page 19-35
ชื่อเรื่อง การพัฒนาและตรวจสอบโมเดลสมการโครงสร้างของการรับรู้ความสามารถของตนเอง ในการเป็นครูที่ส่งผลต่อความมุ่งมั่นตั้งใจในการเป็นครูเมื่อแรงจูงใจในการเป็นครูเป็นตัวแปรส่งผ่านและเป็นตัวแปรปรับ**
Title Development and Validation of a Structural Equation Model of Moderated mediation effect of Intention to Become a teacher self-efficacy**
ผู้แต่ง สุขุมาลย์ หนกหลัง* และ ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ
Author Sukumarn Noklang* and Chayut Piromsombat
หน้า 37-47
Page 37-47
ชื่อเรื่อง การปั้นแต่งทางอารมณ์และความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวที่พยากรณ์ ความเครียดในการทำ�งานของพนักงานบริการลูกค้าของธนาคาร
Title Emotional Labor and Work-family Conflict Predicting Job Stress of Customer Service Bank Employees
ผู้แต่ง อนิตย์สรา มานะการ* สุนทรี ศักดิ์ศรี และมานพ ชูนิล
Author Anitsara Manakarn* Soontaree Saksri and Manop Chunin
หน้า 49-66
Page 50-66
ชื่อเรื่อง ตามรอยนิราศสำหรับเส้นทางมรดกทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Title Tracing Nirat for Cultural Heritage Routes:A Case Study of Bang Kruai District, Nonthaburi
ผู้แต่ง นิศากร บุตรงามดี*
Author Nisakorn Butrngamdee*
หน้า 67-83
Page 67-83
ชื่อเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในวิสาหกิจชุมชน
Title Development of Factor Indicators Affecting Good Governance Management in Community Enterprise
ผู้แต่ง กฤษฎา ณ หนองคาย
Author Krisda Na Nongkhai
หน้า 85-98
Page 85-98
ชื่อเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้ความพร้อมตามยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน**
Title Development of Readiness Indicators of Strategy to the ASEAN Community for Schools under the Office of Basic Education Commission**
ผู้แต่ง อธิฏฐาน จันทร์ทา อนุ เจริญวงศ์ระยับ* และพัชราวลัย มีทรัพย์
Author Atithan Janta Anu Jarernvongrayab* and Phutcharawalai Meesup
หน้า 99-119
Page 99-119
ชื่อเรื่อง นโยบายสถานศึกษาอาเซียนบนฐานความยั่งยืนของอาเซียน 2025
Title ASEAN School Policy Based on ASEAN Sustainability 2025
ผู้แต่ง วราลี จิเนราวัต* ศักดิ์ชัย นิรัญทวี นรา สมประสงค์ และอัจฉรา วัฒนาณรงค์
Author Varalee Chinerawat* Sakchai Niruntawee Nara Somprasong and Achara Wattananarong
หน้า 121-140
Page 121-135
ชื่อเรื่อง การสื่อสารทางการตลาดเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ของประเทศไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Title Marketing Communication to Promote Thailand’s MICE Industry for Competition of Tourism within the ASEAN Economic Community
ผู้แต่ง ขนิษฐา ปาลโมกข์* และวรรณวิภา จัตุชัย
Author Khanittha Palmoke * and Wanwipa Chatuchai
หน้า 141-162
Page 137-158
ชื่อเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุของกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์เชิงรุก: การตรวจสอบเชิงประจักษ์ของธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ของตกแต่งในประเทศไทย
Title Prior Proactive Product Strategy: An Experimental Investigation of Furniture and Decorative Product Businesses in Thailand
ผู้แต่ง สุรีรัตน์ เมืองโคตร* ประทานพร จันทร์อินทร์ และสุทธนา บุญเหลือ
Author Sureerat Muaengkhot Prathanporn Jhundra-indra and Sutana Boonlua
หน้า 163-184
Page 159-180
ชื่อเรื่อง พัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึกประจำ�จังหวัดนครนายก: มะปรางริ้วประดิษฐ์จากสบู่
Title Development of Souvenir Handicrafts in Nakhon Nayok: Streak Plum Mango from Soap
ผู้แต่ง แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ*
Author Sangaroon Chuawongboon
หน้า 185-204
Page 181-200
นิพนธ์ปริทัศน์ (Review article)
ชื่อเรื่อง ปัญหาการแปลบันเทิงคดีภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย กรณีศึกษาเรื่อง Ladyboy the Secret World of Thailand’s Third Gender
Title Problems of English Fiction Translation in Thai language: A Case Study of Ladyboy the Secret World of Thailand’s Third Gender
ผู้แต่ง เหมพัสสิริ หว่างพัน
Author Hemmaphatsiri Whangphan
หน้า 205-219
Page 201-215
บทวิจารณ์หนังสือ (Book review)
ชื่อเรื่อง การใช้การสังเคราะห์งานวิจัยแบบผสานวิธีสำหรับการทบทวนวรรณกรรม
Title Using Mixed Methods Research Synthesis for Literature Reviews
ผู้แต่ง อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล
Author -
หน้า 221-225
Page 217-221
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2013 www.research.dusit.ac.th