หนัาหลัก
 
วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
SDU Research Journal Humanities and Social Sciences
Vol. 14 No. 2 May - August 2018
ISSN 2408-1582
นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)
ชื่อเรื่อง การปั้นแต่งทางอารมณ์และความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวที่พยากรณ์ ความเครียดในการทำงานของพนักงานบริการลูกค้าของธนาคาร
Title Emotional Labor and Work-family Conflict Predicting Job Stress of Customer Service Employees Banks
ผู้แต่ง อนิตย์สรา มานะการ* สุนทรี ศักดิ์ศรี และมานพ ชูนิล
Author Anitsara Manakarn* Soontaree Saksri and Manop Chunin
หน้า -
Page -
ชื่อเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้ความพร้อมตามยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน**
Title Development of Readiness Indicators of Strategy to ASEAN Community for Schools under the Office of Basic Education Commission**
ผู้แต่ง อธิฏฐาน จันทร์ทา อนุ เจริญวงศ์ระยับ* และพัชราวลัย มีทรัพย์
Author Atithan Janta Anu Jarernvongrayab* and Phutcharawalai Meesup
หน้า -
Page -
ชื่อเรื่อง การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ**
Title A Synthesis of Third Round External Quality Assessment (2011-2015) Results from the Basic Education Institutions : Special Education School**
ผู้แต่ง รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์* และสุภมาส อังศุโชติ
Author -
หน้า -
Page -
ชื่อเรื่อง การสื่อสารทางการตลาดเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ของประเทศไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Title Marketing Communication to Promote Thailand’s MICE Industry for Competition of Tourism within the ASEAN Economic Community
ผู้แต่ง ขนิษฐา ปาลโมกข์* วรรณวิภา จัตุชัย
Author Khanittha Palmoke * Wanwipa Chatuchai
หน้า -
Page -
ชื่อเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุของกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์เชิงรุก: การตรวจสอบเชิงประจักษ์ของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ของตกแต่งในประเทศไทย
Title ANTECEDENTS OF PROACTIVE PRODUCT STRATEGY: AN EMPIRICAL INVESTIGATION OF FURNITURE AND DECORATIVE PRODUCT BUSINESSES IN THAILAND
ผู้แต่ง สุรีรัตน์ เมืองโคตร* ประทานพร จันทร์อินทร์ และสุทธนา บุญเหลือ
Author Sureerat Muaengkhot Prathanporn Jhundra-indra and Sutana Boonlua
หน้า -
Page -
นิพนธ์ปริทัศน์ (Review article)
ชื่อเรื่อง ปัญหาการแปลบันเทิงคดีภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย กรณีศึกษาเรื่อง Ladyboy the Secret World of Thailand’s Third Gender
ผู้แต่ง เหมพัสสิริ หว่างพัน
หน้า -
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2013 www.research.dusit.ac.th