หนัาหลัก
 
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Journal of Food Health and Bioenvironmental Science
ปีที 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561
Journal of Food Health and Bioenvironmental Science
Vol. 11 No. 1 January - April 2018
ISSN 2630-0311 (Online) 2629-9992 (Print)
นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)
ชื่อเรื่อง -
Title Thick Film Solid-State Molecular Sensor for Acetylene Detection Based on n-n Heterojunction Semiconductor of Nanocrystalline Tungsten Oxide - Tin Oxide Compound
ผู้แต่ง -
Author Yutthana Phimthong-Ngam* Trakool Rummachat & Rangsan Jomtarak
หน้า -
Page 1-28
ชื่อเรื่อง -
Title Occurrences of Calliphoridae (Diptera) on Pig Carcasses in the Dry Season in Thailand
ผู้แต่ง -
Author Nattida Rungsri, Sarit Suebpongsiri & Taeng On Prommi*
หน้า -
Page 29-44
ชื่อเรื่อง -
Title The Effects of Defatted Organic Red Jasmine Rice Bran Extract on Sun Protection Products**
ผู้แต่ง -
Author Jiraporn Thongtan*
หน้า -
Page 45-56
ชื่อเรื่อง -
Title Proximate Compositions, Phenolic Compounds, Antioxidant Capacity and Antibacterial Activity of Chulta (Dillenia indica Linn.) Fruits: Effects of Maturity Stage and Extraction Solvent**
ผู้แต่ง -
Author Natchanok Nukit Meeprathom*, Kankanit Jongrattanavit & Phakpoom Kooprasertying
หน้า -
Page 57-78
ชื่อเรื่อง -
Title Comparison of Total Phenolic Content, Antioxidant Activity and Trans-Resveratrol Content of Fresh Red Grapes and Raisin Ethanolic Extracts
ผู้แต่ง -
Author Orapin Komutiban*, Ailada Katkaew & Janissata Jaisamut
หน้า -
Page 79-96
ชื่อเรื่อง -
Title Phytochemicals and Antioxidant Activity of Thai Rice Flowers
ผู้แต่ง -
Author Muntana Nakornriab* & Jiraporn Krasaetep
หน้า -
Page 97-112
ชื่อเรื่อง -
Title Effect of Marigold Extract in Controlling Cowpea Aphid, Aphis craccivora Koch (Homoptera: Aphididae)
ผู้แต่ง -
Author Nathapong Matintarangson* & Duangduan Wattanuruk
หน้า -
Page 113 - 124
นิพนธ์ปริทัศน์ (Review article)
ชื่อเรื่อง -
Title Ecological and Economic Importance of Trichoptera (Aquatic Insect)
ผู้แต่ง -
Author Taeng On Prommi
หน้า -
Page 125-148
บทวิจารณ์หนังสือ (Book review)
ชื่อเรื่อง -
Title Thermal Adaptation A Theoretical and Empirical Synthesis
ผู้แต่ง -
Author Michael J. Angilletta Jr.
หน้า -
Page 149
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2013 www.research.dusit.ac.th