หนัาหลัก
 
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561
SDU Research Journal Sciences and Technolog
Vol. 11 No. 1 January - April 2018
ISSN ISSN 2408-1574
นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)
ชื่อเรื่อง Thick Film Solid-State Molecular Sensor for Acetylene Detection Based on n-n Heterojunction Semiconductor of Nanocrystalline Tungsten Oxide - Tin Oxide Compound
Title โมเลกุลเซนเซอร์แบบโซลิดสเตตชนิดฟิล์มหนาสำหรับตรวจวัดแก็สอะเซทิลีนบนพื้นฐาน รอยต่อวิวิธพันธ์ของสารกึ่งตัวนําเอ็นเอ็นของสารประกอบผลึกนาโน ทังสเตนออกไซด์ - ทินออกไซด์
ผู้แต่ง Yutthana Phimthong-Ngam* Trakool Rummachat & Rangsan Jomtarak
Author ยุทธนา พิมพ์ทองงาม* ตระกูล รัมมะฉัตร และ รังสันต์ จอมทะรักษ์
หน้า -
Page -
ชื่อเรื่อง The Effects of Defatted Organic Red Jasmine Rice Bran Extract on Sun Protection Products**
Title ผลของสารสกัดกากรำข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ต่อผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด**
ผู้แต่ง Jiraporn Thongtan*
Author จิราภรณ์ ทองตัน*
หน้า -
Page -
ชื่อเรื่อง Effect of Marigold Extract in Controlling Cowpea Aphid, Aphis craccivora Koch (Homoptera: Aphididae)
Title ผลกระทบของสารสกัดจากดาวเรืองในการควบคุมเพลี้ยอ่อนถั่ว Cowpea Aphid, Aphis craccivora Koch (Homoptera: Aphididae)
ผู้แต่ง Nathapong Matintarangson* & Duangduan Wattanuruk
Author ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์* และดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์
หน้า -
Page -
ชื่อเรื่อง Phytochemicals and Antioxidant Activity of Thai Rice Flowers
Title สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากดอกข้าวไทย
ผู้แต่ง Muntana Nakornriab* & Jiraporn Krasaetep
Author มัณฑนา นครเรียบ1* และ จิราภรณ์ กระแสเทพ2
หน้า -
Page -
ชื่อเรื่อง Proximate Compositions, Phenolic Compounds, Antioxidant Capacity and Antibacterial Activity of Chulta (Dillenia indica Linn.) Fruits: Effects of Maturity Stage and Extraction Solvent**
Title องค์ประกอบทางเคมีของปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและความสามารถในการต้านเชื้อแบคทีเรียของผลมะตาด: อิทธิพลของระยะความแก่อ่อนและสารที่ใช้สกัด**
ผู้แต่ง Natchanok Nukit Meeprathom*, Kankanit Jongrattanavit & Phakpoom Kooprasertying
Author ณัชนก มีประถม*, กันต์กนิษฐ์ จงรัตนวิทย์ และภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง
หน้า -
Page -
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2013 www.research.dusit.ac.th