หนัาหลัก
 
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที 10 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560
SDU Research Journal Sciences and Technolog
Vol. 10 No. 3 September - December 2017
ISSN 2408-1574
นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)
ชื่อเรื่อง ผลของมอลโทเดกซ์ทรินต่อลักษณะคุณภาพของบราวนี่ลดไขมัน
Title Effect of Maltodextrin on Quality Attributes of Reduced Fat Brownies
ผู้แต่ง พรรัตน์ สินชัยพานิช* พิชญาพร เหมวดี ศศพินทุ์ ดิษนิล และเรณู ทวิชชาติวิทยากุล
Author Pornrat Sinchaipanit*, Pichaporn Hemwadee, Sasapin Disnil, & Renu Twichatwitayakul
หน้า 1-16
Page 1-16
ชื่อเรื่อง ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดทองพันชั่งต่อเชื้อแบคทีเรียที่พบบนผิวหนัง
Title Antibacterial Activity of Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz Extract against Bacteria with Dermatologic Relevance
ผู้แต่ง ทัศนีย์ พาณิชย์กุล* และคณะ
Author Tasanee Panichakul*, et al.
หน้า 17-32
Page 17-32
ชื่อเรื่อง อิทธิพลของ BA และ NAA ต่อการเพาะเลี้ยงใบอ่อนของบอนสี**
Title Effect of BA and NAA on in Vitro Culture Young Leaf of Caladium bicolor Vent**
ผู้แต่ง ขวัญเดือน รัตนา* ศุภาวีร์ แสงจันทร์จิรเดช และพักพล มุ่งลือ
Author Khwanduean Rattana* Supavee Sangchanjiradet & Phukphon Munglue
หน้า 33-46
Page 33-46
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชแท่งจากข้าวกล้องอินทรีย์หัก
Title Development of Cereal Bar Product from Broken Organic Brown Rice
ผู้แต่ง ทุติยาภรณ์ จิตตะปาโล* วราภรณ์ วิทยาภรณ์ และวีระพงศ์ วิรุฬห์ธนกฤษณ์
Author Thutiyaporn Chittapalo*, Varaporn Vittayaporn & Weerapong Wirunthanakrit
หน้า 47-68
Page 47-68
ชื่อเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากสมุนไพรในการยับยั้งแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคท้องเสียและการประยุกต์ใช้แก่นตะวันเป็นพรีไบโอติกในการผลิตโยเกิร์ต**
Title Study on Efficiency of Herb Extracts to Inhibit Enteric Bacteria and Application of Jerusalem artichoke as a Prebiotic for Yogurt Production**
ผู้แต่ง กานต์ชนา สิทธิ์เหล่าถาวร* และมนัสวี เดชกล้า
Author Kanchana Sitlaothaworn* & Manussawee Dechkla
หน้า 68-86
Page 68-86
ชื่อเรื่อง สมบัติทางกายภาพของเส้นใยสับปะรดและการทดสอบเชิงกลเพื่อประยุกต์ใช้เป็นแผ่นขัดผิว
Title Physical Properties of Pineapple Fiber and Mechanical Testing for Scrub Pads Application
ผู้แต่ง วลัยพรรณ สุรวัฒนวิเศษ* สาคร ชลสาคร และรัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์
Author Walaipan Surawattanawises*, Sakorn Chonsakorn, & Rattanaphol Mongkholrattanasit
หน้า 87-104
Page 87-104
ชื่อเรื่อง การใช้ประโยชน์ปลายข้าวเป็นสารทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์น้ำสลัดเต้าหู้พลังงานต่ำ
Title Utilization of Broken Rice as a Fat Replacer in Low Calorie Tofu Salad Dressing
ผู้แต่ง พรทวี ธนสัมบัณณ์ * และสุวรรณา พิชัยยงค์วงศ์ดี
Author Porntawee Tanasombun* & Suwanna Pichaivongvongdee
หน้า 105-128
Page 105-128
ชื่อเรื่อง ฤทธิ์การกำจัดลูกน้ำยุงและการไล่ยุงของสารสกัดหยาบและ น้ำมันหอมระเหยสาบเสือต่อยุงลายบ้าน ยุงรำคาญ และยุงก้นปล่อง
Title Larvicidal and Repellent Activities of Crude Extracts and Essential Oils from Eupatorium odorata Against Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus and Anopheles dirus B
ผู้แต่ง ศรีสุดา หาญภาคภูมิ* ภานุกิจ กันหาจันทร์ พายุ ภักดีนวน สุชาดา โทผล สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ จักรวาล ชมภูศรี และอภิวัฏ ธวัชสิน
Author Srisuda Hanphakphoom*, Phanukit Kunhachan, Payu Bhakdeenuan, Suchada Thophon, Sukhumaporn Krajangsang, Jakkrawarn Chompoosri & Apiwat Tawatsin
หน้า 129 -158
Page 129-158
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเปียกปูนใบเตยเสริมน้ำใบย่านาง
Title Development of Thai Pandan Coconut Pudding Recipe by Adding Bamboo Leaf Juice
ผู้แต่ง เอกพล อ่อนน้อมพันธุ์* ปวิตรา ภาสุรกุล นิลุบล ประเคนแสง จารุณี วิเทศ และ ไพรินทร์ บุญญสิริสกุล
Author Ekapon Onnompun* Pawitra Pasurakul Nilubon Prakensaeng Jarunee Wites & Pairin Punnasirisakul
หน้า 159-170
Page 159-170
ชื่อเรื่อง ประสิทธิภาพการผสมเกสรของชันโรงขนเงิน (Tetragonula pagdeni) ในการเพิ่มผลผลิตมะระจีนในสภาพไร่**
Title Pollination Efficacy of Stingless Bee (Tetragonula pagdeni) to Increase Yield of Bitter Guard in the Fields**
ผู้แต่ง ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์* ละไม ยะปะนัน จิตติมา ตั้งศิริมงคล และสุชาดา โทผล
Author Nutpachara Theanworrakant* Lamai Yapanan Chittima Thangsirimongkol & Suchada Thophon
หน้า 171-186
Page 171-186
ชื่อเรื่อง การขยายพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิด โดยเทคนิคเมล็ดเทียม**
Title Micropropagation and Conservation of Aerides falcata Lindl. & Paxton by Artificial Seed Technique**
ผู้แต่ง จตุพร หงส์ทองคำ* รชยา พรมวงศ์ และสุรชัย รัตนสุข
Author Jatuporn Hongthongkham Rachaya Promwong & Surachai Rattanasuk
หน้า 187-202
Page 187-202
นิพนธ์ปริทัศน์ (Review article)
ชื่อเรื่อง การหายใจระดับเซลล์ของแบคทีเรียกรดอะซิติก: การหมักแบบออกซิเดทีฟและการประยุกต์ใช้
Title Cellular Respiration of Acetic Acid Bacteria: Oxidative Fermentation and Applications
ผู้แต่ง ศยามพงษ์ พงษ์ดำ*
Author Sayampong Pongdam*
หน้า 203-236
Page 203-236
บทวิจารณ์หนังสือ (Book review)
ชื่อเรื่อง Nanotechnologies in Food and Agriculture
Title Nanotechnologies in Food and Agriculture
ผู้แต่ง Mahendra Rai, Caue Ribeiro, Luiz Mattoso and Nelson Duran
Author Mahendra Rai, Caue Ribeiro, Luiz Mattoso and Nelson Duran
หน้า 237
Page 238
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2013 www.research.dusit.ac.th