หนัาหลัก
 
วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561
SDU Research Journal Humanities and Social Sciences
Vol. 14 No. 1 January - April 2018
ISSN 2408-1582
นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)
ชื่อเรื่อง การวัดผลเชิงดุลยภาพกับการประเมินขีดความสามารถของบรรษัทภิบาล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Title Balanced Scorecard and Information Technology Governance Performance Measurement
ผู้แต่ง นพพร แพทย์รัตน์
Author Nopporn Peatrat
หน้า 201-218
Page 201-218
ชื่อเรื่อง การออกแบบลูกไม้เซรามิกจากเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยรัชกาลที่ 5 – รัชกาลที่ 7**
Title Lace Ceramic Design from Thai Woman’s Apparel in the Reign of King Rama V- Rama VII**
ผู้แต่ง สุขุมาล เล็กสวัสดิ์*
Author Sukumarl Leksawat*
หน้า 1-20
Page 1-20
ชื่อเรื่อง การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ชมงานแสดงสินค้า และอิทธิพลของลักษณะบุคลิกภาพ และ การติดต่อสื่อสารของผู้นำเสนอสินค้าในงานแสดงสินค้าที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร: กรณีศึกษาผู้เข้าชมงานแสดงสินค้ามอเตอร์โชว์
Title A Study of the Audience’s Personal Characteristics and the Impact of Personality and Communication’s Master of Ceremonies in Commercial Exhibition Affecting Corporate Image: Case Study of Audience in the Bangkok International Motor Show
ผู้แต่ง จุฑามาส เอกภูมิ* และสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
Author Juthamas Eakkapoom and Suthinan Pomsuwan
หน้า 21-40
Page 21-40
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์
Title Development of University Life Skills of Students at Rajabhat Rattanakosin University
ผู้แต่ง สุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์
Author Surasit Naksumrit
หน้า 41-54
Page 41-54
ชื่อเรื่อง การพัฒนาสื่อต้นแบบนำเสนอข้อมูลอาหาร : ผลิตภัณฑ์จากโฮมเบเกอรี่
Title Development of Internet-Based Food Information Media Prototype : Home Bakery Product
ผู้แต่ง นราธิป ปุณเกษม* และจันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา
Author Naratip Poonnakasem* and Chanchana Siripanwattana
หน้า 55-72
Page 55-72
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Title The Development of Learning Management Model for The Instructors of Rajamangala University of Technology Krungthep
ผู้แต่ง เพชรา พิพัฒน์สันติกุล* โสริยา ชิโนดม สมใจ หุตะสุขพัฒน์ และสราณีย์ สุทธิศรีปก
Author Petchara Pipatsuntikul* Soriya Chinodom Somchai Hutasukpat and Sarinee Sutisripok
หน้า 73-90
Page 73-90
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครนายก ตามการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการ
Title Factors affecting the development of young children at child care centers in Nakhonnayok province according to Developmentally Appropriate Practice (DAP)
ผู้แต่ง รวี ศิริปริชยากร* และว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร. ขวัญใจ จริยาทัศน์กร
Author Ravee Siriprichayakorn* and Acting. Lt .Dr. Kwanjai Jariyatatkone
หน้า 91-110
Page 91-110
ชื่อเรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Title A Knowledge Management Model in Internal Quality Assurance of Basic Education Schools under the Office of the Basic Education Commission
ผู้แต่ง สมศักดิ์ จี้เพ็ชร์* อรรณพ จีนะวัฒน์ สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร และบัณฑิต แท่นพิทักษ์
Author Somsak Jeepet* Annop Jeenawathana Saridpong Limpisa-Thien1 and Bundit Tanpithak
หน้า 111-132
Page 111-132
ชื่อเรื่อง การขับเคลื่อนงานพัฒนาบนฐานปฏิสัมพันธ์ของอาสาสมัครชุมชน
Title Mobilizing Development Practices Based on the Interaction among Community Volunteers
ผู้แต่ง ดนุสรณ์ กาญจนวงศ์ * สันติ ศรีสวนแตง และวีรฉัตร์ สุปัญโญ
Author Danusorn Kanjanawong *1 Sunti Srisuantang 2 and Weerachat Supanyo 3
หน้า 133-146
Page 133-146
ชื่อเรื่อง การพัฒนาความรู้ด้านเด็กที่มีความต้องการพิเศษและทัศนคติเชิงบวกต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
Title A developmental of children with special needs knowledge and positive attitude towards children with special needs of early childhood students education curriculum, using observation and participation educational activities in the special education center Region 5, Suphanburi Province.
ผู้แต่ง กรรวิภาร์ หงษ์งาม
Author Kanvipa Hongngam
หน้า 165-178
Page 165-178
ชื่อเรื่อง อิทธิพลส่งผ่านของความฉลาดทางวัฒนธรรมในความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับประสบการณ์ทางวัฒนธรรมกับการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล
Title The Mediating Effect of Cultural Intelligence in the Relationship between Cultural Exposure and Cross-Cultural Adaptability of Undergraduate Nursing Students
ผู้แต่ง กาญจณี พันธุ์ไพโรจน์* ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ และอวยพร เรืองตระกูล
Author Kanjanee Phanphairoj* Chayut Piromsombat and Auyporn Ruengtrakul
หน้า 179-200
Page 179-200
นิพนธ์ปริทัศน์ (Review article)
ชื่อเรื่อง การวัดผลเชิงดุลยภาพกับการประเมินขีดความสามารถของบรรษัทภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Title Balanced Scorecard and Information Technology Governance Performance Measurement
ผู้แต่ง นพพร แพทย์รัตน์
Author Nopporn Peatrat
หน้า -
Page -
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2013 www.research.dusit.ac.th