หนัาหลัก
 
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
SDU Research Journal Sciences and Technology
Vol. 10 No. 2 May - August 2017
ISSN 2408-1574
นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)
ชื่อเรื่อง องค์ประกอบทางพฤกษเคมีของสารสกัดจากใบหิ่งเม่นและผลต่อมดลูกและ ไขมันในซีรั่มของหนูตัดรังไข่**
Title Phytochemical Constituents of Crotalaria pallida Ait. Leaf Extract and Effects on Uterus and Serum Lipid Profiles of Ovariectomized Rats**
ผู้แต่ง วิลาวัณย์ พร้อมพรม* และ วรรณชัย ชาแท่น
Author Wilawan Promprom* & Wannachai Chatan
หน้า 1-14
Page 1-14
ชื่อเรื่อง การศึกษาสมบัติผลิตภัณฑ์ผ้าถักโครเชต์จากเส้นด้ายใยกัญชงเสริมเส้นด้ายสเตนเลส ต่อการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า**
Title The Properties of Hemp Crocheted Fabric Product Mixed with Stainless Steel Yarn for Electromagnetic Shielding**
ผู้แต่ง นคเรศ พุทธรัตน์* สาคร ชลสาคร และสุทัศนีย์ บุญโญภาส
Author Nakares Puttarut* Sakorn Chonsakorn & Sutusanee Boonyobhas
หน้า 15-32
Page 15-32
ชื่อเรื่อง ความแตกต่างของร่องรอยที่เกิดจากลูกกระสุนปืนออโตเมติกขนาด 9 มิลลิเมตร แบบ FMJ, JHP และ LRN เมื่อเข้าปะทะบนแผ่นโลหะ
Title The Difference of Bullet Marks on Metal Sheets from FMJ, JHP and LRN Bullets
ผู้แต่ง มนต์ทิชา รัตนพันธ์*
Author Monticha Rattanapan*
หน้า 33-48
Page 33-48
ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จากโครงการระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับชุมชนชนบท**
Title Alternative Utilization of Photovoltaic Panels from the Solar Home System Project for Rural Community**
ผู้แต่ง กันต์ ปานประยูร*
Author Gunn Panprayun*
หน้า 49-68
Page 49-68
ชื่อเรื่อง ผลของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ใช้ทดแทนแป้งสาลีในบราวนี่: เนื้อสัมผัสและลักษณะคุณภาพ
Title Influences of Rice Berry Flour as a Wheat Flour Substitute in Brownie: Textural and Quality Attributes
ผู้แต่ง พรรัตน์ สินชัยพานิช* กุลรภัส บุตรพงษ์ ศศพินทุ์ ดิษนิล และเรณู ทวิชชาติวิทยากุล
Author Pornrat Sinchaipanit*, Kulrapus Budpong, Sasapin Disnil & Renu Twichatwitayakul
หน้า 69-80
Page 69-80
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ความปลอดภัยของฟังก์ชั่นแฮช
Title Effectiveness Analysis and Hash Function
ผู้แต่ง วนิดา แซ่ตั้ง* และศิรปัฐช์ บุญครอง
Author Wanida Saetang* & Sirapat Boonkrong
หน้า 81-94
Page 81-94
ชื่อเรื่อง การศึกษาร่องรอยการปะทะของลูกกระสุนปืนบนกระจกจากอาวุธปืนพกหลายขนาด ที่มีระยะยิงและมุมยิงที่แตกต่าง**
Title Study of Bullet Impact on Car Glass from Various Guns Sizes At Different Distances and Angles**
ผู้แต่ง ณรงค์ กุลนิเทศ*
Author Narong Kulnides*
หน้า 95-114
Page 95-114
ชื่อเรื่อง การชักนำให้เกิดแคลลัสของขมิ้นชัน และ ผลของการเติมสารต้นตอในการสังเคราะห์ต่อการผลิตสารกลุ่มเคอร์คูมินอยด์**
Title Callus Induction of Curcuma longa L. and Effect of Precursor Addition on Curcuminoids Production**
ผู้แต่ง ปิยะมาศ ศรีรัตน์*, สิริภัทร์ พราหมณีย์, สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ และวิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา
Author Piyamat Srirat*, Siripatr Prammanee, Sarote Sirisansaneeyakul, Pramuk Parakulsuksatid and Wirat Vanichsriratana
หน้า 115-132
Page 115-132
ชื่อเรื่อง การประเมินผลกระทบของการบริหารจัดการการใช้ที่ดินพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคอง โดยประยุกต์หลักการการประเมินวัฏจักรชีวิต
Title Application of Life Cycle Assessment to Assess Impact of Lamtakong Basin’s Land Management
ผู้แต่ง ณัฐพล ชัยยวรรณาการ* นิพนธ์ ตั้งธรรม และเรืองไร โตกฤษณะ
Author Nuttapon Chaiyawannakarn* Nipon Tangtham & Ruangrai Tokrisna
หน้า 133-152
Page 133-152
ชื่อเรื่อง รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร**
Title Community Participation Model of Health Promotion for the Elderly in Bangphlat District, Bangkok Metropolis**
ผู้แต่ง ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล* พิไลพร สุขเจริญ และ สมจิตร์ พยอมยงค์
Author Sresuda Wongwiseskul*, Pilaiporn Sukcharoen & Somjit Payomyong
หน้า 153-174
Page 153-174
นิพนธ์ปริทัศน์ (Review article)
ชื่อเรื่อง Mathematical Tutorial of Discrete-Time Analysis of Aliasing and Non-Aliasing Periodic Sampling Concept with Fourier Analysis for Digital Signal Processing and Digital Communication Prospective
Title Mathematical Tutorial of Discrete-Time Analysis of Aliasing and Non-Aliasing Periodic Sampling Concept with Fourier Analysis for Digital Signal Processing and Digital Communication Prospective
ผู้แต่ง วรพจน์ พัฒนวิจิตร และกรกมล ตระกูลสุขอนันต์
Author Vorapoj Patanavijit* and Kornkamol Thakulsukanant
หน้า 175-192
Page 175-192
บทวิจารณ์หนังสือ (Book review)
ชื่อเรื่อง Learning Virtual Reality
Title Learning Virtual Reality
ผู้แต่ง Tony Parisi
Author Tony Parisi
หน้า 193 - 206
Page 193 - 206
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2013 www.research.dusit.ac.th