หนัาหลัก
 
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560
SDU Research Journal Sciences and Technology
Vol. 10 No. 1 January - April 2017
ISSN 1906-3334
นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)
ชื่อเรื่อง การผลิตและพัฒนาสูตรของน้ำปลาหวาน
Title Manufacturing and Development of Thai Sweet Sauce (Nam Pla Wan)
ผู้แต่ง มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ กาญจนา เสือโพธิ์ไทย และอารีรัตน์ ทับกลาง
Author Manunya Khumwachirapithak, Kanjana Seaephowthai and Areerat tupkrag
หน้า 1-12
Page 1-12
ชื่อเรื่อง การพัฒนาอิฐดินเผามวลเบาโดยใช้เถ้าชานอ้อยเป็นส่วนผสม
Title The Development of Lightweight Clay Brick with Added Bagasse Ash
ผู้แต่ง สุทัศน์ จันบัวลา และ ธนากร วาสนาเพียรพงศ์
Author Sutas Janbuala and Thanakorn Wasanapiarnpong
หน้า 13-30
Page 13-30
ชื่อเรื่อง การหาความสัมพันธ์ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐกับราคาน้ำมันดิบโดยสูตรผลต่างของผลหารแบบนิวตัน
Title The Relation between the Exchange Rate of Thai Baht to the United States Dollar and Crude Oil Prices by Newton’s Divided Difference Formula
ผู้แต่ง สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล และ พรพิศ ยิ้มประยูร
Author Sittipong Ruktamatakul and Pornpis Yimprayoon
หน้า 31-42
Page 31-42
ชื่อเรื่อง การเตรียมไลโปโซมกักเก็บสารสกัดจากใบขลู่เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
Title Preparation of Liposome Entrapping Pluchea indica Less. Leaf Extracts for Application in Cosmetic Products
ผู้แต่ง ขวัญจิต อิสระสุข และคณะ
Author Khwunjit Itsarasook and others
หน้า 43-60
Page 43-60
ชื่อเรื่อง ผลการป้องกันฟันผุเปรียบเทียบระหว่างการให้ทันตสุขศึกษาโดยกำหนดเป็นช่วงเวลาติดตามต่อเนื่องกับการให้ตามรอบการรับวัคซีน: การศึกษาโคฮอร์ธย้อนหลังในเด็กก่อนวัยเรียน จังหวัดน่าน ประเทศไทย
Title Comparative Caries Preventive Effects of a Serial Oral Health Counseling Program Versus Routine Oral Hygiene Instruction Provided on Vaccination Visits: A Retrospective Cohort Study in Preschool Children in Nan, Thailand
ผู้แต่ง สุรีรัตน์ สูงสว่าง ชนพงษ์ โรจนวรฤทธิ์ และสร้อยเพชร วิภาพเสถียรกุล
Author Sureerat Soongswang, Chanapong Rojanaworarit2 and Sroiphet Wipapsathiankul
หน้า 61-80
Page 61-80
ชื่อเรื่อง ผลของโซเดียมคลอไรค์ต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโต ของมันแกว (Pachyrhizus erosus (L.) Urb.) โดยวิธีการปลูกแบบไฮโดรโพนิกส์
Title Effects of NaCl on Seed Germination and Growth of Yam Bean (Pachyrhizus erosus (L.) Urb.) Using a Hydroponic Technique
ผู้แต่ง สุมาลี ชูกำแพง และ ปัทมา จตุรัส
Author Sumalee Chookhampaeng and Pattama Jaturat
หน้า 81-92
Page 81-92
ชื่อเรื่อง การศึกษาสังคมพืชและการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้บริเวณป่าช้าสาธารณประโยชน์บ้านจาน เทศบาลตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Title Study of Plant Community and Utilization in the Ban Chan Public Cemetery Forest at Thung Kula Subdistrict Municipality, Suwannaphum District, Roi Et Province
ผู้แต่ง สุกัญญา นาคะวงศ์ วรรณชัย ชาแท่น และวิลาวัณย์ พร้อมพรม
Author Sukanya nakawong, Wannachai chatan and Wilawan promprom
หน้า 93-120
Page 93-120
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังกรอบเสริมผงรำข้าวหอมมะลิ
Title Development of Cracker Supplemented with Jasmine Rice Bran Powder
ผู้แต่ง โสรัจ วรชุม อินเกต และ ผกาวดี ภู่จันทร์
Author Sorat worachum Inket and Pakawadee Phugan
หน้า 121-136
Page 121-136
ชื่อเรื่อง การศึกษาฤทธิ์การต้านออกซิเดชันและสหสัมพันธ์ของสารต้านออกซิเดชันของสมุนไพรในสวนครัว 8 ชนิด
Title Study of Antioxidant Activity and Correlation of Antioxidant Compounds in Eight Species of Garden Herbs
ผู้แต่ง อินทิรา ขูดแก้ว และ ภาริตา ลิมปิโชติกุล
Author Intira Koodkaew and Parita Limpichotikul
หน้า 137-152
Page 137-152
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณวิตามินซีในผักและผลไม้พื้นบ้าน จังหวัดนครพนม
Title Determination of Vitamin C of Traditional Vegetables and Fruits in Nakhon Phanom Province
ผู้แต่ง นันทวัน เอื้อวงศ์กูล ชนาพร รัตนมาลี และศักดา ดาดวง
Author Nunthawun Uawonggul Chanaporn Rattanamalee and Sakda Daduang
หน้า 153-170
Page 153-170
นิพนธ์ปริทัศน์ (Review article)
ชื่อเรื่อง โมเดลการแพร่ระบาดของมัลล์แวร์ โดย SMS/MMS ในโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ
Title SMS/MMS Smartphone Malware Propagation Models
ผู้แต่ง ชูติวรรณ บุญอาชาทอง และ คงศักดิ์ บุญอาชาทอง
Author Chutiwan Boonarchatong and Kongsak Boonarchatong
หน้า 171-184
Page 171-184
บทวิจารณ์หนังสือ (Book review)
ชื่อเรื่อง Fundamentals of Environmental Sampling and Analysis
Title Fundamentals of Environmental Sampling and Analysis
ผู้แต่ง Chunlong Zhang
Author Chunlong Zhang
หน้า 185-200
Page 185-200
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2013 www.research.dusit.ac.th