หนัาหลัก
 
วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที 13 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560
SDU Research Journal Humanities and Social Sciences
Vol. 13 No. 3 September - December 2017
ISSN 2408-1582
นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)
ชื่อเรื่อง การติดตามและประเมินผลการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙)
Title Monitoring and Evaluating Education Based on the Revised National Education Plan (2552-2559 B.E.)
ผู้แต่ง วราพร เอราวรรณ์
Author Waraporn Erawan
หน้า 1-22
Page 1-22
ชื่อเรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ในความสัมพันธ์ระหว่างไทย กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
Title The Dawei Special Economic Zone and the Relations between Thailand and Republic of The Union of Myanmar
ผู้แต่ง ศศิประภา ไผ่งาม
Author Sasiprapa Phaingam*
หน้า 23-38
Page 23-38
ชื่อเรื่อง การพัฒนาตัวแบบการส่งกำลังบำรุงทางทหารสำหรับปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติ (อุทกภัย) ของกองทัพบก
Title Development of the Military Logistics Model for Disaster Relief Operations (Flooding) of The Royal Thai Army
ผู้แต่ง วีรวัฒน์ ปัญคิวจณาณ์
Author Weerawat Punquejana
หน้า 39-60
Page 39-60
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การโดยรวมและความผูกพันที่บุคลากรมีต่อองค์การ หัวหน้างาน และกลุ่มเพื่อนร่วมงาน โดยมีวัฒนธรรมระยะห่างอำนาจเป็นตัวแปรกำกับ
Title Relationship between Employee’s Perceptions of Overall Organizational Justice and Organizational, Supervisor and Workgroup Commitment with Power Distance as a Moderator
ผู้แต่ง จารุพรรณ สุวรรณไพโรจน์* และประพิมพา จรัลรัตนกุล
Author Jaruphan Suwanpairoj* and Prapimpa Jarunratanakul
หน้า 61-80
Page 61-80
ชื่อเรื่อง การท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา : ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Title Tourism in Lanna Civilization: The Strategic Offers of Creative Tourism
ผู้แต่ง ธีรศานต์ สหัสสพาศน์* และนรินทร์ สังข์รักษา
Author Tirasan Sahatsapas* and Narin Sungrugsa
หน้า 81-96
Page 81-96
ชื่อเรื่อง ภาพลักษณ์ขององค์การและคุณภาพของโปรแกรมประยุกต์ ที่มีผลต่อความตั้งใจใช้งานโมบายแบงก์กิ้งอย่างต่อเนื่อง
Title Effect of Corporate Image and Application Quality on the Continuance Usage Intention of Mobile Banking
ผู้แต่ง เตชะพิทย์ ผลาวงศ์*และมฑุปายาส ทองมาก
Author Techapit Phalawong* and Mathupayas Thongmak
หน้า 97-116
Page 97-116
ชื่อเรื่อง รูปแบบกลุ่มเครือข่ายคุรุศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Title The Educational Network Model in Early Childhood Education: A Case Study of Suan Dusit University
ผู้แต่ง ชนะศึก นิชานนท์ และคณะ
Author ชนะศึก นิชานนท์ และคณะ
หน้า 117-144
Page 117-144
ชื่อเรื่อง ผลการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตที่มีต่อความตระหนักต่อโลก ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น**
Title The Outcomes of Learning with the Future Problem Solving Process towards the Global Awareness of the Junior High School Gifted and Talented Students**
ผู้แต่ง ภู ศิริเพชร* สุรเดช ศรีทา กฤษณา โภคพันธ์ และพูลศิริ กิจวรรณ
Author Phu Siriphet* Suradet Sritha Krissana Pokpun And Poolsiri Kitchawan
หน้า 145-164
Page 145-164
ชื่อเรื่อง นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยคนสองถิ่น: ชายแดนไทย-พม่า จังหวัดกาญจนบุรี
Title Social Innovation for Living Standard Improvements of Dual Non-Citizens Living Along the Thai-Myanmar Border, Kanchanaburi Province
ผู้แต่ง เสรี ทองมาก* และฉัตรวรัญช์ องคสิงห
Author Seri Thongmak* and Chatwarun Angasinha
หน้า 165-186
Page 165-186
ชื่อเรื่อง ผลกระทบของภาวะผู้นำต่อความผูกพันต่อองค์กร
Title The Impacts of Leadership on Employee Engagement Programs
ผู้แต่ง พรรณี พิมาพันธุ์ศรี
Author Punnee Pimapunsri
หน้า 187-206
Page 187-206
ชื่อเรื่อง บทบาทของความสุขของพนักงานในการส่งผ่านอิทธิพลของรูปแบบของผู้นำไปยังผลการปฏิบัติงานของพนักงาน: การวิเคราะห์ด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง
Title The Mediating Role of Worker’s Happiness on the Relationship between Leadership Styles and Worker’s Performance: An Analysis via Structural Equation Modeling
ผู้แต่ง กฤษดา ตั้งชัยศักดิ์
Author Krisda Tanchaisak
หน้า 207-230
Page 207-230
นิพนธ์ปริทัศน์ (Review article)
ชื่อเรื่อง การสอนแบบมอนเตสซอรี่ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต: อดีต ปัจจุบัน อนาคต
Title TEACHING MONTESSORI METHOD FOR STUDENTS IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION PROGRAM, SUAN DUSIT UNIVERSITY: PAST PRESENT FUTURE
ผู้แต่ง จุฬินฑิพา นพคุณ
Author Chulintipa Nopakhun
หน้า 231-246
Page 231-246
บทวิจารณ์หนังสือ (Book review)
ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้ การผสานวิธี ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
Title Mixed Methods Applications in Action Research
ผู้แต่ง Nataliya V. Ivankova
Author Nataliya V. Ivankova
หน้า 247-251
Page 247-251
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2013 www.research.dusit.ac.th