หนัาหลัก
 
วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
SDU Research Journal Humanities and Social Sciences
Vol. 13 No. 2 May - August 2017
ISSN 2408-1582
นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)
ชื่อเรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ : ตามแนวคิดลำปางเมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา
Title Development Strategies for Integrated Tourism through the concept of “Lampang” where time stands still
ผู้แต่ง ขวัญนภา สุขคร และคณะ
Author Khwannapa Sukkorn
หน้า 1-26
Page 1-26
ชื่อเรื่อง ยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้ายทางไซเบอร์ในประเทศไทย
Title Strategies to Counter Cyber Terrorism in Thailand
ผู้แต่ง หยาดพิรุณ นาชัยสินธุ์
Author Yardpirun Nachaisin
หน้า 27-24
Page 27-24
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลเอกชน สู่ความเป็นเลิศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Title A Development of Private Elementary School Administration Model towards Excellence in the North-eastern Region
ผู้แต่ง เพ็ญจันทร์ อุปพงษ์* และศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
Author Penchan Upapong* and Sakthai Surakitbowon
หน้า 43-64
Page 43-64
ชื่อเรื่อง การพัฒนาเครื่องมือประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตนักศึกษาครู**
Title Development an Evaluation Tool for Professional Experiential Training of Student Teachers**
ผู้แต่ง วัชราภรณ์ เขื่อนวัง* ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง และสิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
Author Watcharaporn Khuanwanga* Nuttaporn Lawthonga and Siripaarn Suwanmonkha
หน้า 65-90
Page 65-90
ชื่อเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยวิทยาลัยชุมชน**
Title A Model for Enhancing the Community Strength by Community Colleges**
ผู้แต่ง วชิราภรณ์ สุรธนะสกุล* ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ และอัจฉรา ไชยูปถัมภ์
Author Vachiraporn Surathanaskul* Sornnate Areesophonpichet and Atchara Chaiyoopatham
หน้า 91-112
Page 91-112
ชื่อเรื่อง การพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดและ การแก้ปัญหาแบบองค์รวมของหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป: สคริปต์คอนคอร์แดนซ์สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา**
Title Developing a Holistic Thinking and Problem Solving Measurement Tools for the Learning Outcomes of General Education Courses: A Script Concordance Test for Students in Higher Education**
ผู้แต่ง ชัยยุทธ กลีบบัว* วรรณี แกมเกตุ และสุวิมล ว่องวาณิช
Author Chaiyut Kleebbua* Wannee Kamkate and Suwimon Wongwanich
หน้า 113-134
Page 113-134
ชื่อเรื่อง การศึกษาการใช้และการเข้าถึงไอซีทีที่ส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Title The study of using and accessing of ICT that effect on develop professional learning community model of teacher’s office of the basic education commission
ผู้แต่ง ศยามน อินสะอาด และ ฐิติยา เนตรวงษ์*
Author Sayamon Insa-ard and Titiya Netwong*
หน้า 135-146
Page 135-146
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนตามสภาพแวดล้อมอีเลิร์นนิง เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพคหกรรมศาสตร์สำหรับนักศึกษาที่บกพร่องทางการได้ยิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Title Development of an e-Learning Environment Lesson on Personality Development in Home Economics Careers for Hearing Impaired Undergraduate Students, Suan Dusit University
ผู้แต่ง ฉัตรชัย บุษบงค์
Author Chatchai Busabong
หน้า 147-166
Page 147-166
ชื่อเรื่อง การศึกษาความสามารถและปัญหาในการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
Title A Study of Ability and the Problems in Mathematical Proof of Educational Bachelor Degree Students, Mathematical Program, Suan Dusit Rajabhat University
ผู้แต่ง ธนพรรษ พฤกษะวัน
Author Tanapat Brikshavana
หน้า 167-184
Page 167-184
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของผู้ปกครอง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เขตจังหวัดเลย
Title The Development of Language Skills in Early Childhood Children with Cooperative Learning of Parents Associated with the Police Patrol School, Loei Province
ผู้แต่ง ชนิสรา ใจชัยภูมิ
Author Chanidsara Jaichaiyapum
หน้า 185-206
Page 185-206
ชื่อเรื่อง การวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลเครื่องมือวัดการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
Title Research and Development of Students’ Learning and Desirable Characteristic Assessment Tools Database
ผู้แต่ง โชติกา ภาษีผล* ศิริเดช สุชีวะ กมลวรรณ ตังธนกานนท์ ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง และณภัทร ชัยมงคล
Author Shotiga Pasiphol* Siridej Sujiva, Kamonwan Tangdhanakanond, Nuttaporn Lawthong and Nhabhat Chaimongkol
หน้า 207-224
Page 207-224
นิพนธ์ปริทัศน์ (Review article)
ชื่อเรื่อง จินตนาการทางวิทยาศาสตร์สู่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
Title Scientific imagination for science learning in the 21st century
ผู้แต่ง ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล
Author Chaninan Pruekpramool
หน้า 225-240
Page 225-240
บทวิจารณ์หนังสือ (Book review)
ชื่อเรื่อง การสร้างนวัตกรรม เปลี่ยนผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างนวัตกรรม จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ
Title -
ผู้แต่ง ฤดี กมลสวัสดิ์
Author -
หน้า 241-243
Page 241-243
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2013 www.research.dusit.ac.th