หนัาหลัก
 
วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560
SDU Research Journal Humanities and Social Sciences
Vol. 13 No. 1 January - April 2017
ISSN 2408-1582
นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)
ชื่อเรื่อง ความแกร่งของสถิติทดสอบเอฟ เมื่อความแปรปรวนของประชากรไม่เท่ากัน
Title Robustness of F-test for heterogeneity of population variances
ผู้แต่ง สุชาดา บวรกิติวงศ์* และกุณฑีรา อารีกุล
Author Suchada Bowarnkitiwong* and Kuntera Areekul
หน้า 1-16
Page 1-16
ชื่อเรื่อง รูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสาธิต ระดับประถมศึกษา ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
Title Academic Leadership Model of Primary Demonstration School Administrators under Rajabhat Universities
ผู้แต่ง เพ็ญพักตร์ ภู่ศิลป์ และธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง
Author Phenphak Phusilp and Twatchai Tangutairuang
หน้า 17-38
Page 17-38
ชื่อเรื่อง การประยุกต์แนวคิดการเป็นหุ้นส่วนต่อกันและการเริ่มจากรากฐาน ในการจัดการป่าชุมชน ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
Title Partnership and Bottom-up Concept Application for Community Forest Management at the Sapanhin Sub-district, NongMamong District, Chainat Province
ผู้แต่ง ชัยวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์* อุทิศ กุฎอินทร์ และพสุธา สุนทรห้าว
Author Chaiwat Thavornvatanayong* Utis Kutintara and Pasuta Sunthornhao
หน้า 39-54
Page 39-54
ชื่อเรื่อง การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของประเทศไทย
Title The Development of Policy Recommendations for Sustainable Tourism of Thailand
ผู้แต่ง ธนิต แสงกระจ่าง
Author Thanit Saengkrachang
หน้า 55-74
Page 55-74
ชื่อเรื่อง ความผูกพันของนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ ที่มีต่อสถาบันการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา
Title Engagement of the graduate students in the Regular Program at Education Institution for Graduate students
ผู้แต่ง สิริธิดา เสาหงษ์
Author Siritida Saohong
หน้า 75-90
Page 75-90
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบวัดปัญหาพฤติกรรมเด็กระดับประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
Title A Development of Behavior Problem Scale for the Elementary School Children in Bangkok
ผู้แต่ง ทิตญดา โภชนจันทร์* และสิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล
Author Thityada Pochanajun* and Sittipong Wattananonsakul
หน้า 91-112
Page 91-112
ชื่อเรื่อง กิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ : ศึกษาจากมิติทางกฎหมายและองค์กร
Title Local Government Enterprise Moving Toward Practice : A Study on the Legal and Organizational Dimensions
ผู้แต่ง จรินทร์ สวนแก้ว
Author Charin Suankaew
หน้า 113-130
Page 113-130
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบนิเวศพิพิธภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนกรณีศึกษา ชุมชนตำบลบ้านช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Title Development of an Eco-Museum Model for Community-based Tourism: A Case Study of Chang Thun Sub-district, Borai District, Trat Province
ผู้แต่ง ณิศิรา กายราศ* อำนาจ เย็นสบาย วิรุณ ตั้งเจริญ และผดุง พรมมูล
Author Nisira Kayaras* Amnart Yensabai Wiroon Tungcharoen and Phadung Prommoon
หน้า 131-148
Page 131-148
ชื่อเรื่อง กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ
Title Socializationon Local Wisdominself-care of Elderly
ผู้แต่ง ปัญญเดช พันธุวัฒน์* สมศักดิ์ ลิลา และสมโภชน์ อเนกสุข
Author PanyadechPhantuwat* Somsak Lila and Sompoch Aneksuk
หน้า 149-170
Page 149-170
ชื่อเรื่อง การประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่ เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในเขตภาคเหนือ
Title The Evaluation of Outputs, Outcomes and Impacts of the Local Learning Enrichment Network (LLEN) Program for Children and Teenagers in the Northern Area
ผู้แต่ง ชนิดา มิตรานันท์
Author Chanida Mitranun
หน้า 171-196
Page 171-196
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบแรงจูงใจปัจจัยผลักและปัจจัยดึงในการมาท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศยุโรป กลุ่มประเทศอเมริกา และจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
Title A Comparison of the Push-factor and Pull-factor Motivations Influencing European, North and South American, and Chinese Tourists’ Decisions to Visit Thailand
ผู้แต่ง เลิศพร ภาระสกุล
Author Lertporn Parasakul
หน้า 197-222
Page 197-222
นิพนธ์ปริทัศน์ (Review article)
ชื่อเรื่อง เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ เพื่อส่งเสริมการอ่านเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักศึกษาไทย
Title Collaborative Learning Techniques: an Emphasis on Reading Comprehension for Thai EFL Students
ผู้แต่ง -
Author Pisit Jittisukpong and Bhornsawan Inpin*
หน้า 222-238
Page 222-238
บทวิจารณ์หนังสือ (Book review)
ชื่อเรื่อง สอนเด็กทำโครงงาน สอนอาจารย์ทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (PBL-CAR)
Title -
ผู้แต่ง กิตติยา รัศมีแจ่ม
Author -
หน้า 239-252
Page 239-252
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2013 www.research.dusit.ac.th