หนัาหลัก
 
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที 9 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
SDU Research Journal Sciences and Technology
Vol. 9 No. 3 September - December 2016
ISSN 1906-3334
นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)
ชื่อเรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการวิเคราะห์ความคงตัวของระดับพลอยด์ดีของกล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง
Title Tissue Culture and the Analysis of Ploidy Stability of Musa (ABB) ‘Namwa Mali-Ong’
ผู้แต่ง นิดาพร สุธัญญรัตน์ สุพรรนี อะโอกิ และ ขวัญเดือน รัตนา
Author Nidaporn Sudhanyaratana, Supanee Aoki and Khwanduean Rattana
หน้า 1-14
Page 1-14
ชื่อเรื่อง การดูดซับตะกั่วในสารละลายด้วยฝักไมยรายยักษ์ที่ปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์
Title Lead Adsorption in Aqueous Solution by Giant Mimosa Pods Treated with NaOH
ผู้แต่ง ปิยนุช คะเณมา
Author Piyanut Khanema
หน้า 15-34
Page 15-34
ชื่อเรื่อง การศึกษาร่องรอยลูกกระสุนปืนบนแผ่นโลหะที่ยิงจากปืนพกรีวอลเวอร์ขนาด.357 Magnum ในระยะยิงและมุมยิงที่แตกต่าง
Title Study of Bullet Marks on Metal from a Gun Revolver .357 Magnum at Distance and Angles
ผู้แต่ง ลัดดาวัลย์ บุญจงรักษ์ เเละพลตำรวจโท ดร.ณรงค์กุลนิเทศ
Author LaddawanBoonjongrak and Asst.Prof. Pol.Lt.Gen. Dr. Narong Kulnides
หน้า 35-50
Page 35-50
ชื่อเรื่อง สารเซสควิเทอร์พีนอยด์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะซีทิลโคลินเอสเทอเรสจากเหง้าของว่านนางคำ
Title Acetylcholinesterase Inhibitory Activity of a Sesquiterpenoid from Curcuma aromatica Rhizomes
ผู้แต่ง วรพจน์ หริตกุล วาสนา ถาวร และปาริชาติ สืบศักดิ์วงศ์
Author Woraphot Haritakun, Wasana Taworn and Parichat Suebsakwong
หน้า 51-62
Page 51-62
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโปรโตคอลที่ใช้ในดาวเทียมบรอดแบนด์ไฮบริด
Title Comparison of Performance TCP Protocol Over Broadband Hybrid Satellite
ผู้แต่ง วัชรากรณ์ เนตรหาญ
Author Watcharakorn Netharn
หน้า 63-80
Page 63-80
ชื่อเรื่อง การตรวจคัดกรองสารกลุ่ม Phytoecdysteroids ใน Microsoroid ferns บางชนิดที่พบในประเทศไทย
Title Screening of Some Species of Thai Microsoroid ferns for Phytoecdysteroids
ผู้แต่ง วรางคณา จิตตชุ่ม, สมนึก พรหมแดง, น้ำฝน ทองทวี และ สหณัฐ เพชรศรี
Author Varangkana Jitchum, Somnuk Promdang, Namfon Tongtavee and Sahanat Petchsri
หน้า 81-98
Page 81-98
ชื่อเรื่อง ผลการใช้การตรวจน้ำตาลปลายนิ้วด้วยตนเองเพื่อปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของพระสงฆ์อาพาธโรคเบาหวานโรงพยาบาลสงฆ์
Title The Effect of Self-Monitoring of Blood Glucose for food Consumption Behaviors and Blood Glucose Controlling Among Monk with Diabetes Mellitus, Priest Hospital
ผู้แต่ง เรณู ขวัญยืน ปรัศนีย์ อัมพุธ ชัคศุภา ศิริรัชฏะ และพจน์มาลัย สังข์เสนาะ
Author Renu Kwanyuen Prasanee Amput Chutsupa Siriratchatha andPotmalai Sangsanor
หน้า 99-112
Page 99-112
ชื่อเรื่อง รูปแบบการจัดการในครอบครัวที่มีบุตรป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย
Title The styles of management in families having a child with thalassemia
ผู้แต่ง อรนุช ชูศรี, วรรณี เดียวอิศเรศ, Marcia Van Riper
Author Orranuch Chusri, Wannee Deoisres, Marcia Van Riper
หน้า 113-128
Page 113-128
ชื่อเรื่อง ถอดบทเรียนการเข้าร่วมโครงการพัฒนาดัชนีสุขภาวะภาครัฐโดยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Title Overview of Lesson on Participation in the Happy Public Organization Index Development Program By Holding Learning Exchange Workshops
ผู้แต่ง ดวงเนตร ธรรมกุล อัจศรา ประเสริฐสิน จริยา ชื่นศิริมงคล ศิริพร ครุฑกาศ และ ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม
Author Doungnetre Thummakul, Ujsara Prasertsin, Jariya Cheunsirimongkol, Siriporn Kruttakart, and Yupawan Thongtanunam
หน้า 129-146
Page 129-146
นิพนธ์ปริทัศน์ (Review article)
ชื่อเรื่อง การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการศึกษาปรากฏการณ์เกาะความร้อน
Title Application of Geo-information Technology on Urban Heat Island Study
ผู้แต่ง ปุณยนุช รุธิรโก
Author Poonyanuch Ruthirako
หน้า 147-164
Page 147-164
บทวิจารณ์หนังสือ (Book review)
ชื่อเรื่อง THE FOOD LAB Better Home Cooking Through Science
Title THE FOOD LAB Better Home Cooking Through Science
ผู้แต่ง James Kenji López-Alt
Author James Kenji López-Alt
หน้า 165-178
Page 165-178
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2013 www.research.dusit.ac.th