หนัาหลัก
 
Original article
Title Internet Broadcasting: An Educational Innovation for Developing Teacher in Early Childhood Care Center all Over Thailand: Phase 1
Author พรรณี สวนเพลง และคณะ
Page 87-103

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นผลลัพธ์ของการวิจัยเรื่อง “อินเทอร์เน็ตบรอดคาสติ้งนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้านการศึกษาเพื่อ

พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กทั่วประเทศไทย” (ระยะที่ 1) มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ และ 2) ศึกษาความต้องการระบบ

อินเทอร์เน็ตบรอดคาสติ้ง (SDIB) และรูปแบบรายการสำหรับการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีวิธีวิจัยแบบ

บูรณาการใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Integrated Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ การ

วิจัยเชิงปริมาณมีการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการใช้ ICT และศึกษาความต้องการระบบ SDIB โดยใช้

แบบสอบถามสุ่มกลุ่มตัวอย่างจำนวน 948 คน (กลุ่มตัวอย่างคือ ครูผู้ดูแลเด็กเล็กที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กและ

เป็นนักศึกษาในโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย) และ การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลโดยจัดประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Groups) จำนวน

100 คน ผลการศึกษา 1) ข้อมูลจากแบบสอบถามการศึกษาสภาพปัจจุบันของการใช้ ICT ของครูผู้ดูแลเด็กเล็กพบว่า

1.1) ระดับปัญหาการใช้ ICT ของครูผู้ดูแลเด็กเล็กภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88) เมื่อจำแนก

ตามรายด้าน พบว่า มีปัญหามากที่สุด คือ ด้าน Hardware ด้าน Network ด้าน Database ด้าน Software และด้าน

People ware เรียงตามลำดับ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04, 2.98, 2.89, 2.78 และ 2.72) 1.2) ระดับปัญหาการใช้ ICT ใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่ครูผู้ดูแลเด็กเล็กปฏิบัติงานอยู่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

เมื่อจำแนกตามรายได้ พบว่า อันดับที่ 1 คือ งบประมาณที่สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจาก อบต. ไม่เพียงพอ

(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00) อันดับที่ 2 คือ ขาดการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอน

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97) และอันดับสุดท้ายคือ ขาดการยอมรับการใช้นวัตกรรมใหม่จากชุมชน

(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36) 1.3) ภาพรวมของความต้องการรูปแบบของเนื้อหาสาระที่นำเสนอผ่านระบบ SDIB ภาพรวมอยู่

ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17) เมื่อจำแนกตามรายด้าน ดังนี้ ด้านความต้องการรายการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27)

ด้านการเห็นประโยชน์ของ SDIB (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23) ด้านการอบรมเกี่ยวกับ SDIB (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19)

ตามลำดับผลจาการ Focus Group พบว่าครูผู้ดูแลเด็กเล็กมีความภาคภูมิใจ และต้องการให้มีการติดตั้งระบบ SDIB

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป


Abstract

This paper was resulted from a research of “Internet Broadcasting: An educational innovation for

developing teacher in early childhood care centers all over Thailand”: Phase 1. The objectives of this research

were: 1) to study the currently ICT using at early childhood centers in Thailand and 2) to study needs of

Suan Dusit Internet Broadcasting (SDIB) systems and contents for supporting of teaching and learning at early

childhood centers. This research was integrated by quantitative and qualitative research methods.Quantitative

research was conducted by using a survey current ICT using at early childhood centers from 948 samples

(sample was teacher who worked at early childhood and studied at SuanDusitRajabhat University coordinated

program with Department of Local Administration, Ministry of Interior) and qualitative research conducted by

focus group using the 100 participants. The quantitative research found that: 1) the result: 1.1) the current ICT

using of early childhood teachers was at the middle level (x̅ = 2.88), problems occurred from hardware,

networking, database, and people ware (x̅ = 2.04, 2.98, 2.89, 2.78 and 2.72) respectively. 1.2) the problem of

current ICT using was highly scores. The highest score was lacking of ICT budget (x̅ = 4.00), secondly was

lacking of ICT policy (x̅ = 3.97) and the least lacking of innovation diffusion from community (x̅ = 3.36), 1.3)

the need of content development was (x̅ = 4.17) in the aspect of contents (x̅ = 4.27), benefit of SDIB (x̅ = 4.23),

training in SDIB (x̅ = 4.19) respectively. The qualitative research found that teachers in early childhood centers

were appreciated of using SDIB and desired to implement this system at the early childhood centers in Thailand

in order to apply knowledge for improving quality of work.

Keyword : Internet Broadcasting, Suan Dusit Internet Braodcasting : SDIB, Internet, Education Innovation,

Teacher in Early Childhood Care Center


 
RDI Suan Dusit Rajabhat University.
295 Ratchasima Road, Dusit, Bangkok 10300 Tel 0-2244-5280-2 Fax 0-2668-7460

© Copyright 2013 www.research.dusit.ac.th